| Nyheter

Den 23. mai ble Norges Birøkterlag varslet om at flere av våre medlemmer hadde mottatt et informasjonsbrev fra Landbruksdirektoratet med krav om å betale forskningsavgift for «direkte salg» av honning. Det ble henvist til en forskrift fra 2012. Mer informasjon kan dere lese på denne linken: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/andre/honning#forskingsavgift

Selve forskriften er forskrift av 20. desember 2012 nr. 1417 om forskningsavgift på landbruksprodukter, og kan leses i sin helhet på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-20-1417

Norges Birøkterlag har vært i dialog med Landbruksdirektoratet. Vi har fått tilbakemelding på at selv om det i forskriften (som kom i 2012) står at man skal kreve inn forskningsavgift også på direktesalg av frukt, bær, grønt og honning, har ikke dette blitt gjort tidligere. Tidligere er den bare krevd inn fra omsetningsledd.

2019 er altså det første året de sender ut informasjonsbrev, og startet arbeidet med å kreve inn denne avgiften fra primære honningprodusenter.

For å beregne avgiften har de tatt utgangspunkt i de produsentene som får bifolktilskudd (produksjonstilskudd). De har satt en grense på kr NOK 100.000,- i omsetning for å begrense antallet. I forskriften står det at avgiften er 0,35%, men Landbruksdepartementet har valg å sette en kg-pris. Den er på kr 0,263 pr kg.

Landbruksdepartementet holder på å vurdere den nedre grense for innkreving av avgift, og det kan derfor komme endringer til neste år. Birøkterlaget følger saken og holder medlemmene oppdatert.

Comments are closed.