Datoer for sertifiseringsforedrag

Det gjennomføres mange kompetansekurs om bier (sertifiseringskurs) rundt omkring i hele landet i vinter. Nedenfor er en oversikt over fastsatte datoer for sertifiseringsforedragene fra februar og utover.

Kompetansekurs om bier arrangeres i lokallagene med en felles samling på fylkesnivå hvor en representant fra Norges Birøkterlag holder et foredrag på 3 timer. De birøkterne som har tatt kurset tidligere og som skal resertifisere seg, kan gjøre dette ved bare å ta eksamen på nytt. Norges Birøkterlag vil imidlertid anbefale deltakelse på det obligatoriske fagforedraget for å få en oppfriskning av kunnskap og en orientering om evt. ny fagkunnskap og krav. Her er datoene for sertifiseringsforedrag:

Dato                    Fylke

3. februar            Møre og Romsdal

8. februar            Trøndelag

11. februar           Buskerud

13. februar           Oslo, Akershus og Rogaland

29. februar           Hordaland

4. mars                Telemark

10. mars              Hedmark og Oppland

26. mars              Østfold

22. april               Aust-Agder

23. april               Vest-Agder

10. juni                Nordland (Fauske)

11. juni                 Nordland (Mosjøen)

For nærmere informasjon og påmelding til foredrag, ta kontakt med ditt lokal-/fylkeslag.

Ønsker du å bli medlem i Norges Birøkterlag?

Nå fungerer vårt nye medlemssystem og vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Gjennom medlemskap i Norges Birøkterlag får du:

  • Medlemsbladet Birøkteren 10 ganger pr. år. Bladet inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens operasjoner i bigården og har annonseplass.
  • Mulighet for å delta på møter i lokal- og fylkeslaget
  • Mulighet til å delta på kurs og motta veiledning og opplæring.
  • Informasjon om aktuelle varroabekjempelsesmetoder og annet sykdomshindrende arbeid.
  • Mulighet til å delta på fagmøter med ulike temaer omkring birøkt.
  • Bidra til at Norges Birøkterlag kan tale birøktens sak.
  • Bistand i juridiske spørsmål.
  • m.m

Ønsker du å bli medlem, klikk her.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

Mandag 13. januar hadde generalsekretær Camilla Larsen, seniorrådgiver Dagrun Rommen og leder i Nei til EU Kathrine Kleveland, møte med statssekretær Widar Skogan, fagdirektør Stein Ivar Ormsettrø og seniorrådgiver Kjersti Nilen Barkbu hos Mat – og Landbruksdepartementet. Målet med møtet var å høre hvordan regjeringen jobber med EU sin nye dyrehelselov, som skal implementeres i Norge i 2021. Den tillater vandringsbirøkt over landegrenser. Vi diskuterte hvordan vi best mulig kan ivareta norske interesser og trygge våre norske honningbier, når loven innføres i Norge.

Vi må sikre norske honningbiers helse, og de gode ordningene som er opprettet i Norge, som gir trygg produksjon for norske birøktere. Vi fikk full forståelse for våre standpunkt og tydelig aksept for at dette er en viktig sak som de tar på største alvor. Vi takker Mat- og Landbruksdepartementet for stort engasjement, at de hadde god faglig kunnskap i saken, og for det arbeidet de har lagt ned for å kjempe for våre interesser.

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser. Her må Norge beholde vårt strenge regelverk, var budskapet da Norges Birøkterlag og Nei til EU fikk møte med statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og Matdepartementet 13. januar.

Norges Birøkterlag, ved generalsekretær Camilla Larsen og seniorrådgiver Dagrun Rommen, la frem argumenter for at norske myndigheter må beholde nasjonalt regelverk.
– Hadde vi ikke vært med i EØS-avtalen, kunne vi beholdt vårt gode norske regelverk, sa Kathrine Kleveland.

EUs nye dyrehelselovforordning, AHL, vil omfatte alle dyr, inkludert bier. Formålet er å forebygge og bekjempe dyresykdommer. AHL har som mål å styrke det forebyggende arbeidet, ved å redusere antall sykdomsutbrudd.

Norske honningbier er blant verdens friskeste. Vi bruker ingen medisiner, verken antibiotika eller andre produkter. Åpen yngelråte er i dag ikke listeført i EU, og det vil paradoksalt nok ikke bli stilt noen helsekrav for denne sykdommen ved vandring over grensen!

Norge harper i dag bekjempet utbrudd av denne sykdommen gjennom et aktivt program. Det er brukt over 40 millioner fra staten, og antatt tilsvarende kostnad fra næringen.

Camilla Larsen sa at det var en bekymring i birøkternæringen at birøktere fra EU ville ta med syke bier til Norge for å ta del i norske ordninger for sanering og erstatning. Dette merket de ansatte seg i LMD.

Norge har kort og intensiv honningsesong på grunn av klimaet vårt. Dvs. vi er i en særlig sårbar situasjon dersom vi får reduksjon i yngelproduksjon og tap av bifolk.

Det har også en etisk side i forhold til å bringe inn sykdommer til norske husdyr som kan gi betydelig dødelighet og traumer for gårdbruker, presiserte Camilla Larsen.

Stadig flere er opptatt av insektenes betydning, og vi har opplevd enorm respons når vi har frontet denne saken, sa leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, og minnet om at de hadde utfordret statsråd Bollestad om saken på Dagsrevyen.

Møtet med statssekretær Widar Skogan, seniorrådgiver Kjersti Nilsen Barkbu og fagdirektør Stein Ivar Ormsettrø, viste at det var et felles mål å bevare norske biers gode helse. Forhandlinger pågår fram til EUs dyrehelselov skal starte å virke i alle EØS-land april 2021.

Norske honningbier tar sin del av den viktige pollineringen – i tillegg lager de noe av verdens beste honning, som lynghonning.

Nå handler det om hvor langt Norge gjennom forhandlinger kan komme for å trygge norske honningbiers helse via tilpasningstekster, eller om Norges tilknytning til EØS-avtalen hindrer oss i å trygge norske honningbiers helse og produksjon av verdens reneste og beste honning.