Norges Birøkterlags avlsarbeid

Norges Birøkterlags avlsarbeid omfatter to raser, krainerbier og brune bier. Avlsmålet er snille bier med lite svermetrang og høy honningproduksjon. Årlig avles det 360 dronninger som testes påfølgende år. Det startes en krainertest og en test av brune bier annethvert år. Avlspopulasjonen som det avles etter er på 30 dronninger, disse er valgt ut fra siste test, eller det kan være enkelte nye dronninger som vi ønsker å prøve ut. Vi har to parestasjoner i drift – en for krainerbier og en for brune bier. Begge stasjonene ligger i godt isolerte områder på Nesbyen og ved Rødberg i Buskerud fylke.

Testing
Målsettingen med testingen er å gi dronningene mest mulig like miljøforhold. På denne måten vil de forskjeller man finner mellom bifolk i større grad være forårsaket av arv enn av ulikt miljø.

Testingen foregår hos testverter, som er vanlige birøktere med interesse for avlsarbeid. Minste antall testdronninger i én bigård er 15. Vertene er spredt over store deler av landet.

Testdronningene avles av én dronningavler, settes ut til paring ved samme parestasjon på tilnærmelsesvis samme tid. Mellom 20. juni – 15. juli fordeles dronningene på vertene etter et system som sørger for overlapping mellom mødre og testbigårder. Vertene lager yngelavlegger eller skaksverm som dronningene føres inn i. Deretter skal avleggerne stelles optimalt slik at dronningene får best mulig miljøforhold. Neste vår starter det egentlige teståret, hvor egenskaper som gemytt (stikkelyst, tavlefasthet), svermetrang og honningutbytte registreres. Ved sesongslutt danner disse registreringene grunnlag for utvelgelse av nye avlsdronninger.

Norges birøkterlag jobber med å oppdatere dette innholdet. Ny informasjon kommer i løpet av høst/vinter 2019.