Driftsteknikk

Driftsteknikk er et meget omfattende tema. Her vil det etter hvert komme ulike artikler om temaet.

Under driftsteknikk finner du utvalgte artikler om driftsteknikk. Du finner flere artikler om driftsteknikk i Birøkteren. Er du medlem kan du lese tidligere utgaver av bladet ved å logge inn. Norge er i en unik situasjon med at vi har et standard rammemål. Det er mange gode grunner til å holde på denne standarden. Les mer om hvorfor i menyen til høyre. Det er stort behov for å ta vare på all norsk voks. Last ned bruksanvisning for hvordan du bygger en solvokssmelter i menyen til høyre. Per Ove Røkholts spalte «Bigården året rundt» fra 2008 inneholder mange gode tips, spesielt for birøktere med litt erfaring. Last ned spalten i menyen til høyre. Her kan du lese Per Ove Røkholts artikkel om Perspektiv på bier og birøkt I. Utskriftsvennlig spørreskjema om vintertap av bifolk 2017-2018 I

I henhold til forskrift om birøkt skal alle bigårder merkes med birøkterens navn, adresse og telefonnummer samt at hver kube skal ha et unikt nummer som identitetsmerke. 


Nedenfor finner du et eksempel på merking av bigården. Skjemaet kan du laste ned slik at du kan fylle inn ditt eget navn, adresse og telefonnummer, printe ut og henge opp i bigården. 

Norsk birøkt er i en unik situasjon med sin standard på rammens mål. Nesten 100% av alle norske birøktere bruker denne standard størrelsen. Dette gjør kjøp og salg av bifolk og brukt materiell enkelt og rasjonelt. Opplæring og kommunikasjon i forhold til driftsteknikker blir betydelig enklere enn om man har ulike rammemål. Man unngår forvirring i forbindelse med for eksempel oppskrift på oksalsyrebehandling mot varroa, og man er sikret at utstyr fra ulike forhandlere kan brukes om hverandre. Ut ifra en total vurdering anbefaler Norges Birøkterlag derfor fortsatt bruk av norsk mål for kasser og rammer. Valg av rammemål/kubestørrelse Valg av rammemål/kubestørrelse må tas med bakgrunn i a) ergonomi, b) økonomi, c) biologi og d) eventuelle andre hensyn. Ergonomi Det er viktig at kassene er håndterbare for birøkteren. 25 kg er en vanlig øvre grense for hva som er akseptabelt å løfte i mange yrker, men her må en ta hensyn til vekt, antall løft i løpet av en dag, arbeidsstilling og individuelle hensyn. Norsk helkasse kan komme opp imot 25 kg. Dersom en ønsker lavere vekt er 1/2 tavler av norsk mål et svært godt alternativ. Her kan en bruke en helkasse eller 2 1/2 kasser som yngelrom/ overvintringsrom og 1/2 kasser som skattekasser. 3/4 Langsdrothkassene er lavere enn Norsk mål selv om de har nesten samme volum. Mange kasser oppå hverandre vil være litt høyere med Norsk mål enn med 3/4 Langstroth. Med norske driftsmetoder er det som regel ikke så mange skattekasser oppå hverandre at det blir et problem. Økonomi Det er vanskelig å gjøre en analyse av om bimateriell og utstyr vil være billigere i Norge dersom en gikk over til et annet rammemål. Uansett rammemål, vil en alltid kunne skaffe billigere varianter. Et eksempel på at prisene trolig ikke vil være lavere er prisen på honningløsnere. Swienty i Danmark har f.eks. samme pris uavhengig av rammemål (2017-prisliste). LPs biodling i Sverige og Swienty har omtrent priser på likeverdige rammer og kasser. Endring av rammemål kan føre til at det blir vanskelig å få solgt brukt utstyr. Kasser med tilbehør, og de fleste slyngene vil ikke kunne brukes med f.eks. 3/4 Langstroth (mange nye slynger som selges i dag kan også brukes med Langstroth). Sjølis honningløsner som finnes hos norske birøktere i dag, passer bare til norskmål. Biologi Sommer: Bienes yngelleie vil gjerne danne en sirkelform. Det er naturlig for biene å lagre pollen og honning over yngelleiet. En ønsker seg et rammemål der honningen som skal høstes lagres i egne tavler, mens yngelen (med pollen og evt. litt mat) får plass på 1 tavle. Det er ingen resultater som viser at det er forskjell i honningutbytte ved bruk av ulike rammemål. Vinter: Om vinteren kan det være en fordel å ha en høy ramme. Vinterklasen vil helst sitte på samme ramme når det er kaldt og ha nok fôr. Er det lite mat på rammen, må de gå fra en ramme til neste, og det klarer de ikke hvis det er for kaldt. De vil da dø av sult. Det er imidlertid ingen resultater som viser til at det er forskjell i overvintringsevnen ved bruk at de ulike rammemål. Driftsteknikk Erfaringer fra Danmark hvor de har flere ulike mål viser at ulike mål har ulik driftsteknikk. Ved innføring av andre mål i Norge må man begynne å undervise i ulike driftsteknikker, ulik sykdomsbehandling osv til de ulike rammemål. Dette vil være krevende ved utvikling av undervisningsmateriell og ved gjennomføring av undervisning. I Danmark har de mange rammemål vist seg å være en hindring i utvikling av nytt utstyr. Nytt utstyr må utvikles og produseres til alle ulike ramme- og kassemål. Dette er svært kostbart og krevende. Smitterisiko – voks I Norge er det et lovpålagt krav om at byggevoks skal varmebehandles til 120 grader, som et smittehindrende tiltak. I Norge selges det i dag kun byggevoks til norsk hel og halvt mål. Utenlandsk voks er sjelden varmebehandlet slik at det tilfredsstiller norske krav. I utenlandsk voks finner man dessuten svært ofte rester av veterinærpreparater og sprøytemidler. Dette er ikke ønskelig å få inn i norsk voks. Det er derfor ikke ønskelig at birøktere kjøper voks i utlandet. Bivei over eller under og fals eller ikke-fals Hver birøkter må ta hensyn til om en skal ha et system med bivei over eller under rammene. Begge deler brukes i dag og en kan lett bygge om de fleste kassene fra det ene til det andre.

Hver birøkter må ta stilling til om en skal ha fals eller ikke fals på kassene. Det mest vanlige i Norge i dag er kasser uten fals. Mye av utstyret som er i bruk i Norge i dag, kan fortsatt brukes om man tar i bruk kasser med fals. Kasser med og uten fals kan ikke brukes om hverandre på samme kube.

Norges birøkterlag jobber med å oppdatere dette innholdet. Ny informasjon kommer i løpet av høst/vinter 2019.