Økologisk birøkt

Økologisk landbruk bygger på et felles verdigrunnlag med et ønske om å utvikle et bærekraftig landbruk basert på lokale og fornybare ressurser. Det økologiske landbruket skal fremme biologisk mangfold og et variert kulturlandskap. Økologisk landbruk har et globalt og langsiktig perspektiv, næringsstoffene i matproduksjonen skal sirkulere mest mulig i helhetlige kretsløp. Prinsippene i økologisk landbruk bygger på bærekraftig utvikling, og skal sikre et økologisk forsvarlig landbruk også for kommende generasjoner.

 

Økologisk i annerledeslandet Norge
For å drive økologisk landbruk og matproduksjon er det utviklet et regelverk som bygger på det økologiske verdigrunnlaget og prinsipper. Som medlem av EØS bygger det norske regelverket for økologsk landbruk på EU-forordningen om økologisk landbruk. Det vil si at reglene for økologisk honningproduksjon i Norge er basert på regelverket for økologisk honningproduksjon i Europa. Hvis man sammenligner konvensjonell birøkt i Europa, konvensjonell birøkt i Norge og økologisk birøkt basert på EU-forordninge, vil man se at norsk birøkt ligger veldig nærme økologisk birøkt. Forskjellene mellom økologisk og konvensjonell birøkt er altså større i EU enn i Norge.

Årsakene til dette er at norsk birøkt har innført bruk av biotekniske metoder og organiske syrer i sykdomsbekjempelse. Det er heller ingen tradisjoner for forebyggende medisinering av bifolk eller tilsetting av fremmedstoffer i sluttproduktet i Norge. Disse punktene er meget viktige i det økologiske regelverket.
Siden norske birøktere allerede fyller en del av de omfattende kravene til økologisk birøkt, vil omleggingen fra konvensjonell birøkt til økologisk være enklere enn for en EU-birøkter. Noen ekstra krav er det allikevel:
–          Bienes trekkgrunnlag
–          Fôring med økologisk sukker til vinterfôr
–          Enkelte regler rundt håndtering av biene
–          Dokumentasjon gjennom sesongen
–          Økologisk bivoks

Hvorfor økologisk birøkt?
Årsakene til at noen bønder velger å legge om til økologisk drift er forskjellige. Her er noen gode argumenter for at du bør vurdere å legge om til økologisk birøkt:

–          Overgangen fra konvensjonell til økologisk er kort for de fleste
–          Gode muligheter for å ta ut økt pris
–          Etterspørsel blant forbrukerne.
–          En enkel måte å formidle til kunden gjennom økologisk merking
–          Enklere å få hylleplass i butikken
–          Et tilleggsprodukt til konvensjonell norsk honning
–          Statlig mål om 15 % økologisk landbruk innen 2020
–          Du identifiserer deg med den økologiske tankegangen

Passer økologisk for din drift?
Nedenfor følger noen av de viktigste punktene i regelverket for økologisk birøkt. Hvis du kan svare ja på disse, eller har mulighet for å endre driftsopplegget ditt slik at du kan si ja, har du  et godt utgangspunkt for å legge om til økologisk birøkt.
–          Trekkgrunnlaget består vesentlig av viltvoksende planter som ikke gjødsles eller sprøytes?
–          Maks fem % av jordbruksarealet innenfor 3 km radius består av konvensjonelt dyrket ryps eller raps?
–          Det er tilstrekkelig avstand fra kilder til forurensing som f. eks. bykjerner, motorveier, industriområder, fyllplasser, forbrenningsanlegg o.l.?
–          Velger hardføre biraser tilpasset lokale forhold som har god levedyktighet og er motstandsdyktige mot sykdommer?
–          Bruker driftsmetoder som fremmer motstandsdyktighet mot sykdommer?
–          Bruker biotekniske metoder og organiske syrer ved sykdomsbekjemping?
–          Ikke vingeklipper dronninger?

Debio

Det er Debio som er godkjenningsorganet for økologisk produksjon inklusiv birøkt. Les mer om regelverket og veilederne på Debios hjemmeside: www.debio.no

Norges birøkterlag jobber med å oppdatere dette innholdet. Ny informasjon kommer i løpet av høst/vinter 2019.