Regelverk

Birøkt reguleres av en del lover og forskrifter. Regelverket skal bidra til at vi har et godt husdyrhold med lavt smittepress av sykdommer og god hygiene i næringsmiddelproduksjonen.

Birøkteren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på gjeldende lover og forskrifter. Som medlem i Norges Birøkterlag vil du få informasjon om oppdateringer og endringer i lovverket både gjennom ditt lokallag og bladet Birøkteren.

Norges Birøkterlag har laget flere kart for å illustrere ulike regioner, soner og områder. Kartene finner du her. Det er svært viktig å bruke de ulike forskriftene sammen med kartene, ettersom kartene ikke er detaljerte nok til å få fram nøyaktige grenseganger. Vær klar over at ikke kartene ikke dekker alt regelverk for flytting av bier.

Dyrevelferdslovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=Dyrevelferdsloven

Honningbier omfattes av dyrevelferdsloven. Formålet med denne loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Forskrift om birøkt (av 06.04.09) – https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2009-04-06-416

Denne forskriften har som formål å sikre god hygiene i all birøkt og å forebygge, begrense eller utrydde sykdom hos bier. Forskriften omfatter brukt kubemateriell, biprodukter, alle biens stadier og et hvert hold av bier. Her finner du viktig informasjon om registrering, merking og sertifisering av bigårder, samt hvordan du skal gå frem ved påvisning eller mistanke om smittsom sykdom. Forskriften tar også for seg generelle krav til omsetning, flytting og import av bier og kubemateriell, samt forebyggende tiltak mot varroa- og trakémidd i den forbindelse.

Forskrift om varsel og melding av sykdom hos dyr av 01.01.15  – https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-12-19-1841

Denne forskriften inneholder viktig informasjon om A-, B- og C-sykdommer. A-sykdommer er sykdommer som anses som svært alvorlige.

I Norge har vi per dags dato ingen A-sykdom på bier. Vi har derimot flere B-sykdommer. Dette er sykdommer som anses som alvorlige, og hvor systematisk bekjempelse er påkrevd for å kontrollere sykdommen. Funn eller mistanke om utbrudd av A- og B-sykdommer skal umiddelbart varsles til Mattilsynet.

C-sykdommer er sykdommer som det er viktig at Mattilsynet har oversikt over. Det er varslingsplikt for C-sykdommer som ikke forekommer her i landet eller som har en annen utbredelse enn vanlig. Nosema er en C-sykdom i Norge som det ikke er varslingsplikt for, da den er utbredt over hele landet. Det er varslingsplikt for varroamidd i områder der den ikke finnes i Norge (Region A og B). I region C og D er varroamidd vanlig forekommende, og dermed er det ikke varslingsplikt her. Trakémidd er også en C-sykdom i Norge. Vi vet at den finnes i sone B1, og det er derfor kun varslingsplikt utenfor sone B1. Kommunene som grenser til sone B1 omtales som sone B2, og her er det krav til innsending av bigårdsprøver for analyse av Trakémidd ved sertifisering. Inndelingen i regioner og soner finnes i Forskrift om birøkt.  

Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier av 18.04.2001 – https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2001-04-18-426

Forskriften har som formål å legge til rette for kontrollert avl på honningbier (Apis mellifera). Denne forskriften inneholder bestemmelser om reinavlsområder, parestasjoner og restriksjoner på flytting av bier eller avlsmateriale ut og inn av slike områder.

Forskrift om tiltak mot pærebrann av 25.04.2007

Forskriften har som formål å hindre og forebygge spredning av pærebrann (Erwinia amylovora). Her beskrives opprettelse av bekjempelsessoner og observasjonssoner samt flytterestriksjoner i forbindelse med slike områder.

Forskrift om matinformasjon til forbrukerene (Matinformasjonsforskriften) – https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-11-28-1497

Forskriften inneholder bestemmelser vedrørende krav til merking av produkter for konsum.

Matinformasjonsforskriften beskriver at ferdigpakkede matvarer med noen få unntak må merkes med næringsdeklarasjon. Næringsdeklarasjonen skal opplyse om hva matvarene inneholder av energi, fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukkerarter, protein og salt. Deklarasjonen skal alltid angis per 100 g eller per 100 ml av matvaren.  

Unntak

Kravet til næringsdeklarasjon gjelder ikke honning, med bakgrunn i at honning er et uforedlet produkt (jf. Forordning (EU) 1160/2011 Vedlegg 5 pkt 1). Man kan likevel vurdere om det er god forbrukerinformasjon å merke med næringsdeklarasjon, og Norges Birøkterlag vil anbefale at dette gjøres.

Sammensatte produkter

Det er i utgangspunktet krav om å merke med næringsdeklarasjon på sammensatte produkter med honning for eksempel honning med nøtter, dersom ikke dette går inn under unntaket i Forordning (EU) 1160/2011 Vedlegg 5 pkt 19: «Næringsmidler, herunder håndverksmessig framstilte næringsmidler, som produsenter av små mengder varer leverer direkte til sluttforbrukeren eller til lokale detaljforretninger som leverer direkte til sluttforbrukeren».

Andre merkekrav

Det er imidlertid viktig at en følger de øvrige merkekravene som fremgår av forskriften, blant annet:

  • Holdbarhetsdato skal alltid påføres. På honning kan man bruke ”Best før…” eller ”Best før utgangen av … ”-merking, og det er opp til birøkteren selv hvor lenge han eller hun kan garantere for honningens kvalitet. Ifølge matinformasjonsforskriften skal dato angis med dag, måned og år i denne rekkefølge. For næringsmidler med holdbarhet over 3 måneder er det tilstrekkelig å angi måned og år. For næringsmidler med holdbarhet over 18 måneder er det tilstrekkelig å angi år. Det kan allikevel være hensiktsmessig for deg som birøkter å angi dag, måned og år for å tilfredsstille kravet om lotmerking. Hvis holdbarheten er avhengig av oppbevaringsforhold, skal dette komme fram av etiketten.
  • Nettoinnhold skal påføres slik at kunden vet hva han eller hun betaler for.
  • Advarselsmerkingen med at honning ikke skal gis til barn under 12 måneder skal være med for å sikre at ikke små barn får i seg honning.
  • Matinformasjonsforskriften stiller krav om at merkingen skal være leselig, med et minstekrav om skriftstørrelse på 1,2 mm (x-høyde) på obligatoriske opplysninger.
  • Husk også å merke med navn, adresse og eventuell annen kontaktinformasjon.

Økologisk

Erstatning

Import/eksport

Næringsmiddel

Husdyrhold 

Honningforskriften

PÆREBRANN

Pærebrann er en smittsom plantesykdom, men pga at bier kan spre denne sykdommen er det satt restriksjoner på flytting av bikuber i deler av året i de deler av landet der denne plantesykdommen er påvist. Du kan lese mer om pærebrann og regelverket som berører birøkt på Mattilsynets hjemmeside her.

TILLEGGSKRAV VED IMPORT

Biene i Norge er av de friskeste i verden. Den gode helsetilstanden skyldes bl.a. at det nesten aldri importeres bier eller dronninger fra utlandet.

Norges Birøkterlag har i flere år hatt tilleggskrav man ber medlemmene stille ved import av egg, embryoner og levende bier.

Styret i Norges Birøkterlag har vedtatt å oppfordre medlemmene om å bare foreta import dersom dette er nødvendig i forbindelse med pågående avlsarbeid.

Dersom det er behov for import, ber en importørene i tillegg til å følge gjeldende lovverk om følgende:

  • informere Norges Birøkterlag om importen med kopi av alle papirer som utstedes både av de som kreves fra det offentlige, men også resultater av de ekstra analysene som anbefales
  • det foretas PCR-prøve av bigårdene/det importerte materialet for å hindre innslep av bisykdommer. Det undersøkes for virus som ikke er påvist i Norge, åpen yngelråte og steinyngel. I tillegg for varroa der import til varroafritt område er aktuelt og trakémidd til område der trakémidd ikke er påvist.