Sverming

Fange sverm

De fleste birøktere gjør mye for å unngå sverming. Men uansett svermhindringsmetode så hender det at egne eller andres bier svermer.
Som birøkter har man et felles ansvar for å ta seg av svermer slik at de ikke er til sjenanse for våre omgivelser. Derfor bør man så langt man kan hjelpe de som har fått en sverm i hagen eller veggen.

Nedenfor følger et par tips til hvordan man kan fange inn svermer og behandle de. Innfangingsmetode må tilpasses etter hvor svermen sitter. Men ikke risiker liv og helse for deg eller andre dersom den sitter for vanskelig til.

Husk også at svermer er forbundet med risiko for sykdomssmitte. Vi har strenge regler for svermhåndtering for å minimere risikoen for smitte.

Vær oppmerksom på at det er spesielt strenge regler for behandling av svermer i Aust-Agder. Årsaken til dette er utbruddet av åpen yngelråte. Se mer om svermbehandling i Aust-Agder i siste avsnitt.

Hvem kan fange inn og behandle svermer?

Det er strenge regler for behandling av svermer. Dette er for å hindre smitte av bisykdommer.

Det er kun birøktere med sertifisert bigård som kan opprette svermebigårder. Skal man ta vare på bisvermer må disse plasseres i en egen svermebigård, gjennomgå behandling og sertifiseres før de tas inn i en ordinær bigård.

I praksis vil det si at det er enklere for sertifiserte birøktere å fange svermer og ta vare på dem. Sertifiseringskurset sikrer at birøkteren har nok kunnskap om bisykdommer til å vurdere helsestatusen på svermen som fanges inn.

Er du ikke sertifisert birøkter kan du hente inn svermer og avlive disse.

Er det greit å avlive biene?

Mange er oppmerksomme på at vi skal ta vare på biene. Da virker det kanskje litt rart at Norges Birøkterlag i enkelte tilfeller sier at det er greit å avlive en bisverm.

Årsaken til dette er forebygging av sykdom. Man vet ikke hvor svermen kommer fra, eller hvilke sykdommer den har. Biene kan ha kommet med en kontainer eller båt fra utlandet. Det er strenge krav til karantene, behandling og helsekontroll av bisvermen før den eventuelt kan tas inn i egen bigård. Ut i fra hensyn til smitterisiko og lovpålagte krav er det i en del tilfeller mer hensiktsmessig å avlive svermen enn å behandle den.

Avlivning av sverm

Avliving av en sverm gjøres enkelt ved å fylle en bøtte med vann, hell i litt zalo eller annen såpe slik at overflatespenningen brytes. Hell så dette vannet på biene, slik at de dekkes med såpevann (drukner). Dette er en rask og effektiv måte å avlive biene på.

Oppi trærne

Når biene svermer slår de seg ned på en grein eller et annet tilfeldig sted i nærheten av kuben mens speiderbier er ute og leter etter et mer passende hjem. Hvis man får plassert en fangstkube over svermen kan man røyke biene opp i fangstkuben. Sitter svermen på en tynn gren kan man riste biene ned i fangstkuben eller sage av greina slik at svermen faller nedi. Det viktigste er at dronningen er med i kuben slik at resten av biene følger etter. Har man byggevoks og litt for i kuben vil dette også kunne bidra til å lokke biene inn.

Har man ikke en egen fangstkube kan man bruke en halmkube eller en pappeske til å fange svermen i. Skal man klatre opp i en stige er det viktig at det man oppbevarer svermen i er lett å holde i slik at man kan bruke en ledig hånd til å holde seg fast i stigen. Her kan en svart søppelsekk være et alternativ (men vær forsiktig, så ikke biene blir klemt). Bruker du en fangstkube husk å stenge den igjen før du klatrer ned. Hvis dronningen ikke har kommet med kan biene plutselig bestemme seg for å fly opp igjen, og du må gjøre jobben på nytt.  Som regler får du ikke med deg alle biene når du rister svermen opp i kassen. For at du skal få med deg alle biene kan du sette kassen med den innfangete svermen med flyhullet oppe på stedet til kvelden, men da må du være sikker på at du har dronninga inne i kassen. Her må du selv vurdere hva som er best.

Inni veggen

Hvis svermen får henge til speiderbiene har funnet et nytt egnet hjem vil svermen forflytte seg dit. Det kan være en tom kube, et hult tre en husvegg eller et annet egnet sted. Det er spesielt når biene slår seg ned i husvegger at man blir tilkalt for å gjøre noe med problemet.

Å fjerne en sverm i en vegg er mye arbeid, og du bør vurdere å overlate dette til en skadedyrutrydder.

Ser man bier som flyr til og fra veggen mistenker man naturlig nok at det sitter en sverm på innsiden. Hvis du tar hånda og kjenner rundt på veggen kan du kjenne at veggen er varmere der svermen sitter enn området rundt. For å sjekke hvor svermen sitter kan du ta en drill med et langt bor og borre nederst i området hvor du tror biene sitter. Kommer drillen ren tilbake betyr det at svermen ikke sitter så lavt. Kommer drillen tilbake med honning på vet du at svermen sitter der.

Etter å ha fastslått hvor stort område svermen bruker begynner du å fjerne veggpanelet. Bruk sag og brekkjern for å fjerne veggpanelet i området hvor svermen sitter. Deretter kan du skjære ut vokset biene har bygd og fjerne flest mulig av biene. Det er viktig å få fjernet alt av voks- og honningrester og få tettet veggen godt igjen slik at veggen ikke rekoloniseres.

Skal du ta vare på bisvermen må du ta vare på yngelen og biene på en god måte. Kan du skjære ut vokset med yngel i firkanter og fiksere de i tomme tavler med gummistrikk eller lignende?

Hvis huseieren ikke ønsker å få fjernet deler av veggen sin, men ber om at biene blir avlivet der de sitter kan du anbefale de å kontakte et firma som jobber med skadedyrutrydding. Hvis man ikke fjerner voks og honning er det store sjanser for at det vil komme en ny sverm som vil rekolonisere veggen. Det er viktig å tette igjen alle mulige innganger i veggen, noe som kan være vanskelig.

Hva gjør du med svermen?

Når du har fjernet en sverm må du avgjøre om du kan og vil beholde den, eller om du vil/må avlive den. Ønsker du å beholde svermen så krever denne spesielt stell.

Merk at du må ha sertifisert bigård for å kunne opprette svermebigård (stedet hvor du plasserer svermen), at svermen og at svermen må sertifiseres før den tas inn i egen bigård. Dette medfører en del medarbeid, og du må selv vurdere om du vil gjennomføre dette eller om det er mer hensiktsmessig å avlive svermen på stedet.

Vi er alle opptatt av å ta vare på biene. Om du fanger inn en sverm skal du alltid være bevisst det ansvar du har i forhold til sykdommer og smittefare. Du vet ikke hvor biene kommer fra, eller hvilke sykdommer de kan ha. Kanskje har svermen sittet på en lastebil, og haiket fra en annen varroasone, trakemiddsone, fra bekjempelsessonen for åpen yngelråte eller fra et annet land hvor de har en langt mer alvorlig sykdomssituasjon enn i Norge. Skal du ta vare på svermen skal du være helt sikker på at du har kunnskap og mulighet til å gjøre dette på en god og sikker måte.

Stell av sverm

Når du har fanget inn svermen og bestemt deg for å beholde den så trenger svermen litt stell. Svermfangerkuben med svermen i settes mørkt og kjølig med god lufting til kvelden. Du kan sette den i en kjeller eller i skyggen av et tre. Merk at svermen skal plasseres i en egen svermebigård. Svermen skal først settes på byggevokstavler eller tavler med byggeanvisning i en tom, rengjort kube. Du kan godt fore den litt slik at de ikke sulter, men du trenger ikke å fore dem så mye. Etter fire dager skal biene settes over i en rengjort kube med nye byggevokstavler og fores godt.. Vokset fra den første kuben sendes til omsmelting eller brennes. Altså skal svermer settes på 2x byggevoks.

Svermen må gjennomgå sertifisering (helsekontroll) før de tas inn i egen bigård. Dette må en ikke gjøre før det er godt med yngel slik at en får kontrollert for evt. yngelsykdommer.

Skift dronning

Sverming er en arvelig egenskap. Har du bier som svermer bør du skifte dronning hos disse. Du bør også skifte dronning hos svermer du fanger inn. Vil du lære mer om dronningskifte spør om det skal arrangeres kurs i noen av dine nærliggende lag.

Egne regler gjelder i Aust-Agder

Utbruddet av åpen yngelråte krever spesielt strenge tiltak for å hindre smittespredning.

I Aust-Agder skal alle svermer avlives! Det er ikke lov å flytte bier i Aust-Agder uten spesiell tillatelse fra Mattilsynet.

Hvis du får varsel om svermer anbefaler vi at du orienterer Mattilsynet om dette.

Revidert retningslinje for bekjempelse av åpen yngelråte kommer snart. I den reviderte retningslinjen står det ikke noe konkret om håndtering av svermer i Aust-Agder. Det er ikke lenger er en automatikk i at Mattilsynet vil fjerne bisvermer i bekjempelsessonen.

Det er allikevel viktig å varsle Mattilsynet, slik at de ut fra svermens lokalisering kan vurdere om det er smittefare forbundet med den, slik at den eventuelt skal fanges inn og prøvetas.

Det er nødvendig at Mattilsynet har et godt oversiktsbilde over birøktsituasjonen i fylket slik at de kan vurdere risikoen for nye utbrudd.

Regelverket åpner for at birøktere selv kan dra ut og avlive svermer. Vær klar over at det er risiko for smitte, men det er viktig at svermene fanges og avlives slik at en blir kvitt denne potensielle smittekilden.

Norges Birøkterlag anbefaler at man bruker engangsdress, engangshansker og skotrekk. Dette puttes i en pose og destrueres umiddelbart etter at svermen er fanget inn og avlivet.

Etter avliving av svermen destrueres både sverm og alt utstyr som svermen har vært i kontakt med.

For å unngå risikoen for å dra smitte inn i egen birøkt kan det være mer hensiktsmessig å anbefale de som melder om svermer å bruke et skadedyrfirma.

Forskrift om birøkt gir klare instrukser om hvordan en sverm skal behandles:

  • Svermer skal plasseres i egne svermebigårder. Disse må ligge minimum 300 meter fra annen bigård eller bigårdsplass. Svermebigården skal registreres og være tydelig adskilt fra den sertifiserte røkters faste oppstillings- eller vandreplass og røktes med eget utstyr.
  • Kun birøktere med sertifisert bigård kan opprette svermebigårder.
  • Innfangede svermer skal settes i en tom, rengjort kube med byggeanvisning eller byggevokstavler. Etter fire dager skal biene settes over i en rengjort kube med byggevokstavler, og det gamle vokset sendes til omsmelting eller brennes.
  • Bifolkene fra svermebigården kan tas inn i egen sertifisert bigård etter å ha gjennomgått prøvetaking og kliniske undersøkelser som for sertifisering.