Emner på denne siden:
 1. Etablering og utvidelse
 2. Jordbruksfradrag
 3. Avløsertilskudd
 4. Erstatning ved svikt i honningproduksjonen
 5. Produksjonstilskudd
 6. Økonomi

 

1. Etablering og utvidelse

I forbindelse med oppstart eller utvidelse av birøkten, finnes det økonomiske støtteordninger du kan søke om. Under finner du informasjon om noen ulike økonomiske støtteordninger. Det er forskjellige instanser som administrerer de ulike ordningene. Ta derfor kontakt med kontorene under for mer informasjon.

Nybegynnerpakke hos Honningcentralen

Alle nybegynnere som går på kurs i regi av Norges Birøkterlag får tilbud om å kjøpe en grunnpakke med utstyr til en rabattert pris.

Landbrukskontoret i kommunen

Landbrukskontoret i kommunen kan ha midler til disposisjon. Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor for mer informasjon.

Fylkesmannen

Fylkesmannen kan ha midler til disposisjon. Ta kontakt med fylkesmannens landbruksavdeling i ditt fylke for mer informasjon.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen kan ha midler til disposisjon. Ta kontakt med fylkeskommunen i ditt fylke for mer informasjon.

Innovasjon Norge:

Innovasjon Norge han ha ulike støtteordninger som birøkt kan falle inn under. Sjekk med ditt regionale kontor om dette kan være aktuelt for deg.

 

2. Jordbruksfradag

Mange birøktere har krav på jordbruksfradrag. Fradraget kan gis uavhengig av om du driver gårdsbruk eller ikke. For å se om din drift kvalifiserer for jordbruksfradrag kontakt din regnskapsfører, eller følg denne lenken.

Har du flere spørsmål eller trenger veiledning, kontakt ditt lokale skattekontor.

 

3. Avløsertilskudd

Tilskuddsordningen som skal bidra til å finansiere avløsning når en som har næringsinntekt fra foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon, og som ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom o.l, gjelder også for foretak med plante- og honningproduksjon i perioden fra 15. april til 1. oktober.

Det kan ytes tilskudd ved sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også gis tilskudd knyttet til det å følge syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom.

Søknad

Søknaden sendes til kommunen på skjema SLF-151.

Kontakt din kommune for veiledning og hjelp mht. skjema og rettigheter.

 

4. Erstatning ved svikt i honningproduksjonen.

Foretak som driver med honningproduksjon og som har rett på produksjonstilskudd, kan søke om erstatning dersom honningutbyttet reduseres med over 30 % i henhold til normale år.

For at erstatning skal kunne gis, må produksjonen være redusert som en følge av klimatiske eller klimatisk avledede forhold, som birøkteren ikke kan sikre seg mot. Slike forhold er redusert blomstring og/eller dårlig flyvær. Normale variasjoner i honningproduksjon omfattes ikke.

Følgende gjelder:
 1. Dersom du har rett til å søke om produksjonstilskudd, kan du også søke erstatning for avlingssvikt.
 2. Det er viktig å melde ifra til kommunens landbrukskontor så snart du regner med at det blir et år som er minst 30 % dårligere enn normalt. Send en e-post og informer om at du er redd for avlingssvikt, og at du vil komme tilbake med søknadsskjema senere.
 3. Du må ha friske bier og ha et godt driftsopplegg knyttet til honningproduksjon. Du må kunne dokumentere godt stell av biene, god hygiene i kubene, samt forebyggende helsearbeid. Ved spesielle opplegg som pollinering i veksthus, avleggersalg eller intensiv dronningproduksjon for salg risikerer du at lav produksjon ikke kan klassifiseres som klimabetinget.
 4. Det kreves god dokumentasjon fra avlingsresultat fra tidligere år. Landbrukskontoret forventer tall fra de siste 3 år. Om du er nybegynner kan du få hjelp til å sammenligne din avling med gjennomsnittstall beregnet av Fylkesmannen.
 5. Du bør kunne vise dokumentasjon fra hovedbok, næringsoppgave eller regnskapsbilag. Om du steller med bokføringen selv, bør du ha notering av daglig vekt slynget honning, lager-inventeringer eller salgsbok i tillegg. Ta vare på kopi av leveransefakturaer til Honningcentralen.
 6. Antall produksjonsbikuber bør være det samme som du har brukt i søknad om produksjonstilskudd for respektive år. Om det er et avvik i søknadsåret må du kunne forklare hva som har skjedd. Du kan eksempelvis ha solgt noen samfunn eller slått sammen samfunn før lyngtrekket.  Dette bør verifiseres med bigårdsnotater eller kvitteringer av salg.

Mht. søknaden: Sjekk innleveringsfrist med kommunen din. Be gjerne kommunepersonell om veiledning mht. utfylling av skjema, som finnes elektronisk på nett. Eventuelt kan landbrukskontoret gi deg fysiske skjema.

Fyll ut skjema, og legg ved relevante dokument for å underbygge din søknad.

NB: Om du har mindre enn 30 % avlingssvikt, er det ikke aktuelt for deg å søke om erstatning (det er 30 % egenrisiko som ikke blir erstattet). Meld da fra til landbrukskontoret at det ikke kommer en søknad fra deg.

 

5. Produksjonstilskudd

Hvem kan søke:

Foretak som er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen kan få produksjonstilskudd. Det kreves i utgangspunktet minst 25 bifolk for å være berettiget tilskuddet. Dette kravet gjelder ikke jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd på annet grunnlag.

Telledato og søknadsfrist:

Følg denne lenken.

Ny definisjon:

I jordbruksforhandlingene i 2018 fikk Norges Birøkterlag endret definisjonen av hva som er et bifolk. Definisjonen på et bifolk er: «Overvintringsdyktig bifolk (dronning med bier), inntil to bifolk per bikube». Det er antall bifolk man har, som benyttes for beregning av produksjonstilskudd.

Sats per bifolk:

I jordbruksforhandlingene hvert år bestemmes satsen per bifolk. Sjekk årets jordbruksforhandlinger for eksakt tall.

 

6. Økonomi

Økonomi i birøkten

Norges Birøkterlag utviklet i 2013 heftet «Birøkt som næring». Heftet har, selv om det ble skrevet for en tid tilbake, relevans når det gjelder å se de ulike forhold som innvirker på økonomiske sider ved birøkt.

Heftet kan du laste ned ved å følge denne lenken

Vi gjør oppmerksom på at deler av tallmaterialet og de ulike ordninger som beskrives kan ha endret seg, og dette heftet derfor kun kan brukes som en veiledning og støttedokument. Dere selv må sjekke de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter.