Norsk birøkt er i en unik situasjon med sin standard på rammemål. De fleste norske birøktere bruker denne standardstørrelsen. Dette gjør kjøp og salg av bifolk og brukt materiell enkelt og rasjonelt. Opplæring og kommunikasjon i forhold til driftsteknikker blir betydelig enklere enn om man har ulike rammemål. En unngår forvirring i forbindelse med for eksempel oppskrift på oksalsyrebehandling mot varroa, og er sikret at utstyr fra ulike forhandlere kan brukes om hverandre. I våre naboland Sverige og Danmark har man ikke noen slik nasjonal standard, noe som for mange gjør det utfordrende å orientere seg og velge utstyr som passer sammen, spesielt for nye birøktere.

Noen birøktere velger andre typer kubemateriell, og Norges Birøkterlag stiller seg positive til andre valg enn norsk standard. Det er spesielt større birøktere og entusiaster som har satt seg godt inn i fordeler og ulemper, og som kan ta riktige utstyrsvalg også utenfor norsk standardmål.

Vurderingene rundt det norske standardmålet er gjort flere ganger, sist i et styremøte 21. oktober 2020. Ut ifra en total vurdering anbefaler Norges Birøkterlag fortsatt bruk av norsk mål for kasser og rammer.

 

Ergonomi

Det er viktig at kassene er håndterbare for birøkteren. 25 kg er en vanlig øvre grense for hva som er akseptabelt å løfte i mange yrker, men her må en ta hensyn til vekt, antall løft i løpet av en dag, arbeidsstilling og individuelle hensyn. Norsk helkasse kan veie mer enn 25 kg.
Dersom en ønsker lavere vekt er 1/2 tavler av norsk mål et svært godt alternativ. Her kan en bruke en helkasse eller 2 1/2 kasser som yngelrom/ overvintringsrom og 1/2 kasser som skattekasser. 3/4 Langsdrothkassene er lavere enn norsk mål selv om de har nesten samme volum. Mange kasser oppå hverandre vil være litt høyere med norsk mål enn med 3/4 Langstroth.

 

Praktiske forhold og økonomi

Det er vanskelig å gjøre en analyse av om bimateriell og utstyr vil være billigere i Norge dersom en gikk over til et annet rammemål. Uansett rammemål, vil en alltid kunne skaffe billigere varianter. Et eksempel på at prisene trolig ikke vil være lavere, er prisen på honningløsnere. Swienty i Danmark har f.eks. samme pris uavhengig av rammemål (2017-prisliste). LPs biodling i Sverige og Swienty har omtrent priser på likeverdige rammer og kasser. Endring av rammemål kan føre til at det blir vanskelig å få solgt brukt utstyr. Kasser med tilbehør, og de fleste slyngene vil ikke kunne brukes med f.eks 3/4 Langstroth (mange nye slynger som selges i dag kan også brukes med Langstroth). Sjølis honningløsner som finnes hos mange norske birøktere i dag, passer bare til norsk mål.

 

Les også artikkelen fra Birøkteren 2017: Hvorfor velge norsk standard rammemål?