Norges Birøkterlags standpunkt

Ledelsen i Norges Birøkterlag står samlet bak disse standpunktene som er sentrale for næringen. Hver enkelt birøkter kan ha andre oppfatninger, og er ansvarlig for egen birøkt. 

Norges Birøkterlag mener:

 • Om bærekraft

  Norges Birøkterlag jobber for bærekraft i birøktnæringen. Vi mener at både sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft er viktige.

  Om birøkt

  Å produsere næringsrik og trygg mat til forbrukeren er en av birøkternes oppgaver. Honning lages av biene uten at de forringer eller tar noe fra naturen eller landbruket. I dag er landet vårt ca. 50 % selvforsynt med honning, og naturen vår har potensiale for økt produksjon. Honningen gir minimalt med matsvinn ved at produktet har flere års holdbarhet.

  Bivoks er et av bienes viktigste produkter, og den brukes i et sirkulært kretsløp. Birøkterne smelter og renser voksen som blir til nye voksplater til biene.

  Honningbier brukes for pollinering av frukt- bær- og grønnsaksproduksjon, og birøkt er en innsatsfaktor i grøntnæringens satsning for økt produksjon i Norge. Honningbier er en del av økosystemet og bidrar sammen med andre pollinerende insekter også i udyrket natur, og styrker det biologiske mangfoldet.

  Sosial bærekraft

  Birøkt er en aktivitet som passer mange, kan utøves i så godt som hele Norge, og birøktere trenger ikke eie gård eller eiendom. Kurs og lokallag skal være inkluderende, og ønske velkommen alle som vil starte på nybegynnerkurs. Vi vil arbeide for mangfold og åpenhet i vår organisasjon.

  Økonomisk bærekraft

  Norges Birøkterlag har flere hundre medlemmer som har birøkt som en betydelig eller som eneste inntektskilde. Birøkt skal ha gode rammebetingelser for å sikre rekruttering og sørge for fortsatt matproduksjon.

  Miljømessig bærekraft

  Alt husdyrhold og matproduksjon setter økologiske og klimatiske fotavtrykk, også birøkt, og birøkterlaget jobber for at produksjonen gir så små avtrykk som mulig. Et spesielt fokus har vi på mulig påvirkning på ville pollinatorer (se egen policy).

  Fokus på insekter – vårt positive bidrag for bærekraft

  Klima- og miljøsaken er tjent med at folk flest kan ta den på alvor men forholde seg til utfordringene på en praktisk måte, og lære om hva de selv kan gjøre. Det har i mange år vært uro for at insektene på jorda blir færre. Birøktnæringen med birøktere over hele landet har kunnskap og bidrar med formidling, og setter naturhensyn og biologisk mangfold på dagsordenen på en måte som folk i alle aldre kan forstå. Norges Birøkterlag vil fortsette å gi råd og dele kunnskap om hva folk flest kan gjøre for å hjelpe insektene der de bor.

 • Dyrevelferd

  Norges Birøkterlag fremmer god dyrevelferd og har nullvisjon for dyrevelferdssaker.

  Alle dyr i norsk landbruk skal behandles godt. Vi har et særskilt ansvar for Norges minste husdyr, honningbiene. Det er birøkterens ansvar å sørge for god velferd og sykdomsforebygging, og drift i henhold til gjeldene regelverk.

  Norges Birøkterlag stiller seg bak Bondelagets resolusjon om dyrevelferd, vedtatt på Norges Bondelags årsmøte 10.06.21:

  «Alle dyr i norsk landbruk skal behandles godt. Det er bondens ansvar. Årsmøtet i Norges Bondelag slår fast at dårlig behandling av dyr er uakseptabelt.

  Landbruket er ei åpen næring. Det er bra at folk bryr seg om hvordan dyra har det og hvordan maten blir til. Vi bønder inviterer gjerne folk til å bli med oss i fjøset, for å vise at norske husdyr har et godt liv. Gjennom kunnskap og forståelse ønsker vi å bygge tillit hos forbruker. Landbruket jobber kontinuerlig med å bedre dyrevelferden. Vi utvikler dyrevelferdsprogram for alle dyreslag, som et viktig verktøy for forbedringer i husdyrholdet. Dyrevelferdsprogrammene skal bidra til å løfte velferden for alle dyreslag, på tvers av regioner, gårder og produksjonsformer. Gjennom oppfølging av disse jobber ei samla næring med dokumentasjon, holdninger og kompetanseheving for bønder og andre som steller dyra.

  Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at dyreeierne følger regelverket. Vi trenger et sterkt og kompetent Mattilsyn. Det er Mattilsynet som skal utføre tilsyn med dyrevelferden. Vi vil få fram et reelt bilde av dyrevelferden i norske fjøs, og er åpne for flere uvarslede tilsyn fra Mattilsynet. Vi ønsker en Stortingsmelding om dyrevelferd velkommen.
  Vi vil fortsette dette viktige arbeidet, vi slutter aldri jobben med å forbedre dyrevelferden».

 • Policy vedrørende honningbier og ville pollinatorer

  Norsk birøkt følger føre-var prinsippet og skal ta hensyn til sårbare ville pollinerende insekter. Birøkteren er også en viktig bidragsyter i kampen mot tap av biomangfold og insektarter.

  Både i Norge og i Europa generelt har birøkt det siste tiåret opplevd en voldsom økt interesse. Samtidig har den generelle befolkningens bevissthet rundt insekter, deres rolle i økosystemet og vanskelighetene de står ovenfor økt betraktelig. Stadig flere rapporter bekrefter at mange insektbestander er i sterk tilbakegang, mens andre ytterligere slår fast verdien av pollineringen og andre tjenester som insektene i et sunt økosystem kan levere. Honningbiene er langt fra alene om å levere denne tjenesten, men de er kanskje de mest kjente blant biene, og helt nødvendige for pollinering av større monokulturer.

  Norges Birøkterlag ønsker samarbeid og forskning for å få mer kunnskap om norske forhold, slik at vi kan sikre gode vilkår både for ville pollinatorer og honningbier i Norge og tilrettelegge for bærekraftig og sunn birøkt.

  Les vår policy her

   

 • Bruk av legemidler i birøkt

  Norges Birøkterlag mener at norske husdyrprodukt skal være frie for reststoff og være produsert etter høye etiske normer. All bruk av antibiotika er forbudt i Norge.

  Norsk lov forutsetter at alt salg av legemidler til dyr i utgangspunktet skal skje fra apotek. I Norge er det kun to organiske syrer som er godkjent som legemiddel for bruk til honningbier.

  Ved forebyggende behandling, f.eks. parasittbehandling mot varroamidd, bør det ligge en plan til grunn for behandlingen. Et etisk og miljømessig godt dyrehold som ivaretar hensynet til god dyre- og folkehelse, skal ligge i bunn.

  Lovverket som regulerer medisinbruken til dyr, er i stadig endring. Norges Birøkterlag arbeider for at det skal være enkelt å velge rett, og å følge regelverket. Organisasjonen skal sikre birøktere tilgang på oppdatert informasjon.

 • Avliving av honningbier

  Avliving av friske bier bør unngås. Ved avliving av syke bier, skal protokollen følges.
  Norges Birøkterlag mener at mennesker har et særskilt ansvar for å hindre at dyr lider unødig. All håndtering av dyr må ta utgangspunkt i anerkjent kunnskap om dyrs smertefølelse og ulike arters adferd. Honningbier er vårt minste husdyr, og er innlemmet i Lov om dyrevelferd: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

  Ved avliving av bifolk, skal man besørge at dette foregår på en måte som er dyrevernmessig forsvarlig og må velges basert på faktiske kunnskaper. Anbefalt protokoll for avliving av bifolk finner du på våre medlemssider: Medlemsdokumenter – Norges Birøkterlag (norbi.no) https://norbi.no/medlemssider/medlemsdokumenter/