Styret i Norges Birøkterlag vedtok våren 2020 en policy vedrørende utadrettet virksomhet

 

Sekretariatet i Norges Birøkterlag ønsker å bidra ut i organisasjonens fylkes – og lokallag!

Det tilrettelegges derfor for at sekretariat, eventuelt styremedlemmer, besøker hvert fylke en gang per år. Dette representerer ca. 14 besøk fra sekretariatet årlig. Det er derfor et ønske fra sekretariatet at lokallagene i samarbeid med fylkeslaget koordinerer invitasjonen til sekretariatet. I tillegg kommer større regionale møter som Agdermøtet, Honnemøtet, Vossamøtet og Trøndelagsmøtet. Styret mener det er viktig å spre foredrag og aktiviteter slik at flest mulig av våre medlemmer får et likeverdig tilbud. Sekretariatet ønsker å motta invitasjoner til slike møter i god tid, gjerne 4 måneder i forkant. Vi ser for oss at forespørsler sendes sekretariatet i forbindelse med at aktivitetsplaner for fylke- og lokallag utarbeides.

Utadrettet virksomhet av denne typen er både økonomisk- og ressurskrevende. Både med hensyn til reisetid og reisekostnader, samt forberedelser i forkant og tiden medgått til selve møtet. For Norges Birøkterlag er det viktig at ordningen er rettferdig, og nøytral i forhold til geografisk plassering, for alle våre medlemmer. Det innføres derfor en flat egenandel for arrangør på kr. 3000,- for inviterte foredrag fra sekretariatet. Dette vil i gjennomsnitt dekke reiseutgifter, men ikke lønnsutgifter. Det er også sterkt ønskelig at det deltar minimum 30 personer ved slike arrangement.

Vi i sekretariatet gleder oss til å treffe dere – så ta kontakt og send oss en mail til post@norbi.no

Aktuelle tema for foredrag kan være:
  • Bisykdommer og parasitter
  • Avl og genetikk
  • Prosjekter, hvilke prosjekter arbeider vi med og hvilken merverdi gir de birøktere i Norge?
  • Varroamidd, overlevelse og forskning
  • Bærekraftig birøkt
  • Kurs og kurstilbud, digitale løsninger og brukerveiledinger
  • Nytt fra Norges Birøkterlag, hva vi jobber med dette året.
  • Ny dyrehelselov fra EU

Kom gjerne også med egne forslag, om dere har noe spesielt på hjertet.