Sjekkliste for kjøp og salg av bier

Her gir vi deg noen tips til hva du bør tenke på ved omsetting av bier. Omsetting og flytting av bier er regulert i en rekke lover og forskrifter. Du som kjøper plikter å sette deg inn i og forholde deg til lovverket. Norges Birøkterlag anbefaler alle som ønsker å starte med bier å ta "Nybegynnerkurs i birøkt", slik at du er godt rustet til å ta vare på biene.

Det er et omfattende regelverk for omsetting og flytting av bier. Du plikter selv å sette deg inn i regelverket og overholde dette. Under finner du noen sjekkpunkter. Du må selv undersøke om det er kommet nye lover, forskrifter, endringer eller andre soner.

 

 1. Det er kun tillatt å kjøpe eller flytte bier, kubeutstyr og utbygde vokstavler fra sertifisert bigård. Sertifiseringen kan være maks 2 år gammel. Sertifiseringen kan gjennomføres av Mattilsynet. Birøktere som har bestått Kompetansekurs om bier kan sertifisere egen bigård. Det er ikke tillatt å sertifisere andres bigård.
 2. Det er ikke lov å kjøpe bier eller bigårdsmateriell fra utlandet. Unntak er import av dronninger, egg eller sæd dersom man følger importregelverket fra Mattilsynet.
 3. Overhold regler for flytting i forhold til soner for varroa, trakemidd, pærebrann, reinavlsområder og parestasjoner. Sjekk om det har kommet nye sykdomssoner du må forholde deg til.
 4. Registrert bigårdsplass før opprettelse. Bigården skal merkes med birøkterens navn, adresse og telefonnummer.
 5. Få kopi av papirer for sertifiseringen (birøkterens sertifiseringsbevis og notater for egensertifisering eller Mattilsynets papirer for sertifisering.)
 6. Birøkter skal føre fortløpende fortegnelse over all omsetning av bier, brukt kubemateriell og utbygde vokstavler ved angivelse av omsetningens art, dato og navn og adresse til avsender og mottaker. Ved flytting av bifolk mellom registrerte bigårdsplasser skal dato og bikubenes identifikasjon noteres. Fortegnelsene skal oppbevares i minimum 5 år.
 7. Brukt kubemateriell, som ikke huser bifolk og som skal flyttes eller omsettes, må være rengjort og ikke ha huset levende bier de siste 10 dager før flytting eller omsetning.
 8. Det er forbudt å importere brukt kubemateriell, unntatt utstyr til honningbehandling som er rengjort og desinfisert.

Se Mattilsynets hjemmeside for oppdatert regelverk

https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/bier

Gode råd til deg som kjøper:

 1. Kjøp fortrinnsvis bier i ditt nærområde. Dette bidrar til å minske smitterisiko. I tillegg er bienes utvikling tilpasset det lokale klimaet. Det er ikke lov å kjøpe bier fra utlandet.
 2. I Norge har vi reinavlsområder – geografisk avgrensede områder med bare én bestemt rase/populasjon av bier. Det er også begrensninger i nærheten av parestasjoner – sett deg inn i reglene i din region.
 3. Velg bier av godt avlsmateriale. Spør om hvilke egenskaper som er avlet på (friske, snille, svermetrege, gode honningprodusenter osv).
 4. Er dronninga paret på parestasjon? Eller er de friparet. Friparet kan være gode bruksdronninger, men raserenhet og genetikk har man liten kontroll på.
 5. Kjøp unge dronninger. Dronninga bør være merket.
 6. Sjekk tilstanden på biene når du henter de. Legger dronninga egg? Har du alle stadier av yngel tilstede? Antall rammer med yngel? Antall rammer med påsittende bier? Nok fôr (honning og pollen)?
 7. Tavlene skal være lyse.
 8. Følger det med utstyr? Er utstyret i god stand? Er det rengjort? Vurder smitterisiko. (Hvis det ikke følger med utstyr må du ha med bunnbrett, kasser, overpakning, tak og strammebånd og overføre tavlene til ditt eget utstyr.)
 9. Kjøper du bier på heltavler eller halvtavler? Hvilket format skal du selv bruke? Hvilken cellestørrelse står biene på? Hva skal du bruke?
 10. Kjøp fra en anerkjent birøkter. Spør ditt lokale birøkterlag om råd.
 11. Få med kopi av papirer for sertifisering av bigården du kjøper fra. Hvis birøkteren har gjennomført sertifiseringen selv skal du få kopi av notater for egensertifisering og birøkterens sertifiseringsbevis.