Emner på denne siden:
  1. Bier
  2. Honning
  3. Import
  4. Eksport
  5. Erstatning
  6. Økologisk
  7. Annet aktuelt regelverk

 

Norges Birøkterlag vil etter beste evne gi deg som medlem informasjon om oppdateringer og endringer i lovverket. Det er likevel du som birøkter som er ansvarlig for å holde deg oppdatert på gjeldende lover og forskrifter. Du finner mer informasjon om regelverket som gjelder for birøkt og produksjon av honning nedenfor.

Bier

Registrering av bigårdsplasser

Det er et krav i birøktforskriften om å registrere bigårdsplassene hos Mattilsynet. Les mer her.

På medlemssidene finner du en enkel veiledning for registrering og sertifisering.

Merking av bigård

I henhold til birøktforskriften skal alle bigårdsplasser merkes med birøkterens navn, adresse og telefonnummer. I tillegg skal hver enkelt bikube ha et unikt nummer som identitetsmerke. Nedenfor finner du et eksempel på merking av en bigårdsplass. Skjemaet kan du laste ned slik at du kan fylle inn ditt eget navn, adresse og telefonnummer, printe ut og henge opp i bigården.

Bigård som ikke er registrert

Dersom du oppdager bigårdsplass som ikke er registrert, bør du melde fra til Mattilsynet. For birøktere er det viktig at bigårdskartet er så oppdatert som mulig. Dette både når man skal etablere ny bigård (tetthet) og i tilfelle utbrudd av smittsomme sykdommer.

Sertifisering av bigård

Det er et krav i birøktforskriften om at bier og utbygde vokstavler som skal omsettes eller flyttes internt i Norge skal komme fra en sertifisert bigård. Les mer om hvordan du får sertifisert din bigård her:

Pærebrann

Pærebrann er en smittsom plantesykdom. Pga. at bier kan spre denne sykdommen, er det i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora) satt restriksjoner på flytting av bikuber i deler av året i de deler av landet der denne plantesykdommen er påvist.

Endring i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora) er for tiden på høring, les mer her.

 

Honning

Nedenfor finner du en del informasjon om de krav og regler som gjelder når du slynger, pakker og selger honning til sluttforbruker.

Å slynge, pakke og selge honning til sluttforbruker er en del av primærproduksjonen og omfattes av reglene til primærproduksjon i næringsmiddelhygieneforskriften, forordning 852/2004, vedlegg I, del A. Felles slyngerom for flere bigårder kommer inn under de samme reglene.

Regelverket stiller krav om at du skal registrere slyngerommet hos Mattilsynet. Dette gjør du enklest ved å fylle ut det elektroniske skjemaet registrer/oppdater birøkt på Mattilsynets skjematjenester.

Skal du selge honning direkte til sluttforbruker eller til lokale detaljister må du registrere dette i tillegg til registreringen som bigård i Mattilsynet sin skjematjeneste.

Dersom du skal fungere som grossist og distribuere honning i stort omfang, er dette en næringsmiddelvirksomhet. Hygienekravene i næringsmiddelhygieneforskriften, forordning 852/2004, vedlegg II, gjelder for slike virksomheter.

I henhold til forskrift om advarselsmerking av honning er det et eget merkekrav som sier at det skal gå klart fram at barn under 12 måneder ikke må få honning.

For å kunne kalle et produkt honning er det strenge kvalitetskrav, se forskrift om honning.

Andre merkekrav:

Holdbarhetsdato skal alltid påføres. På honning kan man bruke «Best før, god etter…», «Best før…» eller «Best før utgangen av…»-merking, og det er opp til birøkteren selv hvor lenge han eller hun kan garantere for honningens kvalitet. Honning er holdbar lenge, og for mange er det praksis å sette to år fra tappetidspunkt.

Ifølge matinformasjonsforskriften skal dato angis med dag, måned og år i denne rekkefølgen. For næringsmidler med holdbarhet over 3 måneder er det tilstrekkelig å angi måned og år. For næringsmidler med holdbarhet over 18 måneder er det tilstrekkelig å angi år. Det kan likevel være hensiktsmessig for deg som birøkter å angi, dag, måned og år for å tilfredsstille kravet om lotmerking (identifikasjonsmerking).

Hvis holdbarheten er avhengig av oppbevaringsforhold, skal dette komme fram på etiketten.

Nettoinnhold skal føres på slik at kunden vet hva han eller hun betaler for.

Merkingen skal være leselig, med et minstekrav om skriftstørrelse på 1,2 mm (x-høyde) på obligatoriske opplysninger.

Husk også å merke med navn, adresse og eventuell annen kontaktinformasjon.

For mer informasjon om regelverk som gjelder for honning, les her:

 

Import

Les mer om hvilke regler som gjelder ved import av bier og biavlsprodukter her:

I tillegg må du registrere deg som importør, les mer her.

 

Norges Birøkterlags tilleggskrav ved import

Norges Birøkterlag har i flere år hatt tilleggskrav vi ber medIemmene stille ved import av egg, embryoner og levende bier.

Norges Birøkterlag oppfordrer medlemmene om bare å foreta import dersom dette er nødvendig i forbindelse med pågående avlsarbeid.

Dersom det er behov for å importere, ber Norges Birøkterlag om at følgende tilleggskrav oppfylles utover å følge gjeldende lovverk:

  • Informere Norges Birøkterlag om importen med kopi av alle papirer som utstedes både av de som kreves fra det offentlige, men også resultater av de ekstra analysene som anbefales.
  • Det foretas PCR-prøve av bigårdene/det importerte materialet for å hindre innslep av bisykdommer. Det undersøkes for virus som ikke er påvist i Norge, åpen yngelråte og steinyngel. I tillegg undersøkes det for varroa der import til varroafritt område er aktuelt og trakémidd til område der trakémidd ikke er påvist.

 

Eksport

Les mer om hvilke regler som gjelder ved eksport av bier og humler her.

 

Erstatning

Birøktere med svikt i honningproduksjonen kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Les mer om erstatning ved svikt i honningproduksjon her.

 

Økologisk

For å kunne selge honning merket som økologisk må birøkteren oppfylle en del krav i driften sin og være med i Debio sin kontrollordning. Økologiregelverket er basert på en EU-forordning og er utarbeidet av Mattilsynet, les mer her:

 

Annet aktuelt regelverk

Lover

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

 

Forskrifter

Forskrift om tiltak mot sjukdom og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)

Forskrift om avslfremmende tiltak på bier

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)