Pærebrann

Pærebrann, som er forårsaket av bakterien Erwinia amylovora, angriper pære- og epletrær og en rekke andre planter i rosefamilien. Karanteneskadegjøreren er påvist i flere verdensdeler. Den har vært kjent i USA i mer enn 200 år og kom til Europa for ca. 50 år siden. I dag er den påvist i de fleste land i Europa. Norge har i mange år hatt strenge importbestemmelser for vertplanter av pærebrann.

Pærebrann (Erwinia amylowora) kommer opprinnelig fra Nord Amerika. Den er spredd til store deler av verden, inkludert de fleste land i Europa. Finland og Island er de eneste landene i Europa uten funn. Sveits og Norge driver aktiv bekjempelse. Pærebrann fører til rask visning av blomster og skudd, og er på verdensbasis den viktigste skadegjøreren i eple- og pæredyrkingen. For våre viktigste vertplanter, vil hele busken eller treet etter hvert visne ned og dø.

Vertplantene finnes i rosefamilien, men de lettmottakelige artene bulkemispel og pilemispel, er de viktigste vertplanter i Norge. Krypmispel, sprikemispel, blankmispel, sølvasal, ildtorn, eple og pære kan også angripes.

Mattilsynet ønsker å bli kontaktet hvis hageeiere har en mispel (Cotoneaster) som viser de klassiske symptomene på pærebrann: Bøyde topper og svarte stilkfester.

Siden det allerede finnes pærebrann i Norge, er det viktig å overholde forbudet mot planting og omsetning av de viktigste vertplantene bulkemispel og pilemispel, for slik å hindre spredning av pærebrann med disse vertplantene til nye områder.

Det er viktig for norske myndigheter å unngå spredning av pærebrann fra de områdene den allerede finnes, samt introduksjon til nye områder med importert plantemateriale.

Pærebrann er en karanteneskadegjører. En karanteneskadegjører er en planteskadegjører som omfattes av Matlovens forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. De er vanskelige å bekjempe, og kan føre til økt bruk av plantevernmidler og reduserte muligheter for eksport av plantemateriale. Funn av karanteneskadegjørere skal meldes til Mattilsynet.

Birøkt og pærebrann

I henhold til FOR-2007-04-25-435 Forskrift om tiltak mot pærebrann er birøkt i områder med pærebrann underlagt restriksjoner når det gjelder flytting. Se forskriften for nærmere informasjon om hvilke områder flytteforbudet gjelder.

Det er et generelt forbud mot å flytte bikuber mellom 1. mai og 25. september i pærebrannområder. Det er allikevel mulighet for å få dispensasjon fra Mattilsynet for flytting når det ikke utgjør risiko for spredning av pærebrann. Ta kontakt med Mattilsynet for informasjon om dette.

Utbredelse

Mattilsynet har kategorisert tre soner for pærebrann.
 • Bekjempelsessone: Pærebrann har vært påvist i kommunen.
 • Observasjonssone: Pærebrann har aldri vært påvist i kommunen, men kommunen grenser til en kommune hvor det har vært påvist pærebrann eller kommunen ligger mellom kommuner hvor pærebrann har vært funnet, og det er ut fra en risikovurdering grunnlag for å intensivere undersøkelsene i kommunen.
 • Vernesone: Øvrige kommuner som pærebrann ikke har vært påvist i.

I bekjempelsessonen er det restriksjoner for birøkt.

Pærebrann er nå påvist i en rekke kommuner på Sørvest- og Vestlandet, i første rekke på bulkemispel, pilemispel, krypmispel og sprikemispel. For en nøyaktig oversikt se FOR-2007-04-25-435 Forskrift om tiltak mot pærebrann.

Bekjemping

Siden pærebrann første gang ble oppdaget i Norge i 1986, har det vært lagt ned betydelig innsats for å utrydde denne karanteneskadegjøreren; Funn har medført fjerning av vertsplanter i tusenvis av hager, parker og friområder. Alle viktige vertplanter, om de er smittet eller ikke, har blitt fjernet fra områder der pærebrann er påvist, samt i buffersoner omkring funnsted.

Mattilsynet utarbeider jevnlig planer for arbeidet med bekjempelse. Formålet med bekjempelsesarbeidet er å bidra til å:
 • Bekjempe utbrudd av pærebrann på en sikker og effektiv måte
 • Redusere smittepresset i områder med smitte
 • Hindre spredning av pærebrann til planteskoler, planteutsalg og områder med kommersielt viktig fruktproduksjon i bekjempelsessonen
 • Hindre spredning av pærebrann fra bekjempelsessonen til observasjonssonen og vernesonen, dvs. planteskoler, planteutsalg, områder med kommersielt viktig fruktproduksjon, offentlige anlegg, privathager og friområder
 • Legge til rette for vandring med bier til lyngområder i bekjempelsessonen
Planene for bekjempelsesarbeidet omfatter bl.a.:
 • Rydding av vertplanter i bekjempelsessonen
 • Overvåking i observasjonssonen
 • Kartlegginger i samarbeid med NIBIO i vernesonen