Varsle Mattilsynet

Mattilsynet er et statlig forvaltningsorgan som bl.a. skal fremme dyrehelse og etisk forsvarlig hold av dyr, inkludert honningbier i Norge. Den enkelte birøkter har selv ansvar for at egen birøkt er i tråd med lover og regler. Regelverket gir oss rammer for å sikre at vi har friske honningbier, forebygger sykdom, hindrer spredning av sykdom ved utbrudd og har god dyrevelferd.

Hvis birøkteren ikke overholder regelverket kan Mattilsynet gi veiledning, evt. pålegge utbedringer, og i ytterste fall gå inn og gjennomføre tiltak selv.

Mattilsynet inspiserer alle slags dyrehold. De har ikke mulighet til å se innom alt og alle. Mattilsynet gjennomfører derfor tilsyn basert på risiko.

Tips fra publikum er svært viktig for å oppdage brudd på regelverket. Mattilsynet har en egen tipse-knapp «Varsle oss» på sin hjemmeside www.mattilsynet.no. Her kan du legge igjen beskjed hvis du har mistanke om at birøkt (eller annet dyrehold) ikke er som det burde være. Om du ønsker kan du være anonym.

Birøkten omfattes av varslingsplikten i dyrevelferdsloven: «Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet».

Hva skal du varsle om?

Et hvert brudd eller mistanke om brudd på regelverket som omhandler bier og birøkt (eller annet dyrehold) skal du varsle om. Mattilsynet vil gjøre sine egne undersøkelser, og selv vurdere hvilke tiltak de setter i gang.

Noen eksempler på situasjoner hvor Mattilsynet skal varsles (du skal også varsle om du har mistanke):
  • Bigårder som er forlatt og ikke stelles.
  • Ulovlig import av bier, dronninger eller utstyr.
  • Bruk av voks som ikke er autoklavert (120 grader i minst en halv time). Utenlandsk voks er ikke autoklavert, og dermed ikke lov å bruke.
  • Foring med honning eller pollen som ikke er fra egen bigård.
  • Manglende varroabehandling på bier med mye varroa.
  • Flytting av bier som ikke er sertifisert.
  • Flytting av bier over sonegrenser eller regiongrenser hvor flytting er forbudt.
  • Andre situasjoner hvor du mistenker brudd på regelverk.

Ved å varsle om mistanke bidrar du til at biene får det bedre, birøkteren får en sjanse til å rydde opp hvis ting ikke er på stell og du fremmer god helse og dyrevelferd for våre husdyr.