Kartlegging av forekomst av bakteriene som forårsaker yngelråte

Norges Birøkterlag, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet og Mattilsynet gjennomfører i høst en undersøkelse for å få kartlagt utbredelsen av bakteriene som forårsaker åpen – og lukket yngelråte.

De to meldepliktige bakteriesykdommene åpen- og lukket yngelråte forårsakes henholdsvis av Melissococcus plutonius og Paenibacillus larvae. Kliniske symptom på disse sykdommene er sjeldne og de bekjempes i dag med full sanering av infiserte driftsenheter.

For å få et representativt bilde av geografisk utbredelse og prevalens av disse bakteriene vil det bli analysert prøver fra 450 driftsenheter med en geografisk fordeling basert på medlemsmassen i Norges Birøkterlag.

Undersøkelsen baserer seg på påvisning av bakterienes DNA i honningprøver. Dette har vi tidligere gjennomført for lukket yngelråte i 2006, hvor man påviste Paenibacillus larvae i 1,3% av honningprøvene. Internasjonale undersøkelser har derimot funnet at en stor andel av driftsenhetene er infisert av disse bakteriesykdommene.

I samråd med Mattilsynet er det bestemt at undersøkelsen som nå skal gjennomføres skal være anonym, dvs. at eventuelle prøver hvor det påvises bakterier ikke kan spores tilbake til vedkommende driftsenhet. Den eneste informasjonen som følger prøvene til laboratoriet er fylkestilhørighet etter kartet fra 2019. Denne undersøkelsen er derfor ikke en del av bekjempelsen av sykdommene, men en rein kartlegging av prevalens og geografisk utbredelse. Denne informasjonen vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget når man skal vurdere videre bekjempelsesstrategi for sykdommene og ikke minst for Mattilsynet som skal utarbeide ny dyrehelselov i 2021. Dersom det viser seg at disse bakteriene er svært sjeldne vil det være langt lettere å beholde denne situasjonen gjennom et restriktivt regelverk for import og vandrebirøkt ut/inn av Norge.

I samarbeid med Honningcentralen AL har vi plukket ut honningprøver fra HCs mottak av honning i 2019. Fra fylker på Vestlandet og i Nord-Norge må vi supplere med prøver fra Norges Birøkterlags medlemmer. Et tilfeldig utvalg av medlemmer i disse fylkene blir trukket ut og invitert til å sende inn en honningprøve for analyse.