Norges Birøkterlags policy vedrørende forholdet mellom honningbier og ville pollinerende insekter

Norges Birøkterlag har utarbeidet en policydokument som tar opp forholdet mellom honningbier og ville pollinerende insekter. I dokumentet gis kort redegjørelse for hvordan birøkt potensielt kan innvirke på ville pollinerende insekter og hvordan Norges Birøkterlag forholder seg til dette.

Sammenfallet av økende interesse for birøkt og nedgang i bestander av ville pollinerende insekter har satt fokus på hvorvidt honningbiene kan påvirke de ville pollinerende insektene negativt. Norges Birøkterlag følger føre-var prinsippet og arbeider aktivt for å øke kunnskapen vår om denne problemstillingen gjennom å initiere og medvirke i søknader om finansiering av forskningsprosjekter som skal kunne gi svar på i hvilken grad honningbiene påvirker ville pollinerende insekter. Policydokumentet finner du her