Sparebankstiftelsen DNB bidrar

Denne uken har vi mottatt beviset på nye prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB. Det var prosjektleder Ole Auten (bildet) som mottok beviset for at Norges Birøkterlag er tildelt nær 2,8 mill NOK som over de neste 3 årene skal bli til flere nye birøkterkurs og til å fortsette med skolebirøkt.

Moderne læremetoder

Prosjektet som fikk midler består av flere parallelle aktiviteter, og bygger på informasjon og dokumentasjon som hentes fra andre prosjekter og pågående forskning. Vi vil søke å dokumentere «best practice» innen birøkt gjennom å bruke filmer av birøktere som har en god driftsteknikk og god dyrehelse/ dyrevelferd. Disse filmene skal brukes i undervisning av kommende birøktere. 

Videoproduksjon og formidling med nye verktøy skal tas i bruk for å øve en kommende birøkter på et stort utvalg av scenarier som vil kunne oppstå i deres egen birøkt, ved at de må gjøre vurderinger og valg av handlemåter som er riktig ut i fra det som observeres. Gjennom en strukturert utdanningsplan vil man kunne presentere mange forskjellige eksempler på både normale og avvikende tilstander som birøkteren må forholde seg til. Disse kan eksempelvis være ulike stadier i utviklingen i en bikube, som krever ulike tiltak fra birøkteren for å sikre best mulig dyrevelferd i framtiden, eller typiske symptomer på sykdommer eller skadelige tilstander som må håndteres korrekt.

Gevinstene ved å øve på denne måten er flere: for det første vil man kunne nyttiggjøre seg av andres erfaringer uten at det påvirker ens egen birøkt negativt, og læringsutbyttet forventes å være langt større enn ved kun å se på bilder av sykdomsutbrudd i en bok. Videre er denne måten å øve på langt mer skånsom for honningbiene, som unngår stresset det medfører å bli undersøkt gjentatte ganger i forbindelse med kurs uten at det er strengt nødvendig. Det er også mulig å gjennomføre treningen til tider som ville vært ugunstig for biene, for eksempel når det er kulde og regn ute. Man kan da jobbe innendørs i trygge omgivelser, og instruktørene vil ha positiv kontroll på læringsmiljøet.

Skolebirøkt

Vi skal fortsette ordningen med birøkt i skolehager, som har fått gode tilbakemeldinger, og det er et ønske fra skolene og birøkterne om å videreføre og utvikle samarbeidet. Det er 6 skoler som pr. i dag har hatt birøkt i sine skolehager, og det vurderes at det er potensial for å utvikle og utvide omfanget til 10 skolehager.

Tilgjengeliggjøre Reinertsens praksis

Prosjektet omfatter et dokumentasjonsarbeid av Hurdalsprosjektet og Terje Reinertsens arbeid med avl for varroaresistente bier, og gjøre dette tilgjengelig for flere.

Prosjektet starter opp i 2024 og pågår i 3 år.