Honningbier ingen trussel mot ville bier

Mangfoldet av pollinerende insekter og biologisk mangfold generelt i Norge er under press. Da er det bra at Vitenskapskomiteen (VKM) har undersøkt og konkludert med at norsk birøkt og honningbier (Apis mellifera) ikke utgjør noen stor risiko for andre pollinerende insekter og matfatet deres. Men honningbier kan utgjøre en trussel mot enkelte ville bier og insekter som lever utelukkende på én planteart, eksempelvis rødknappsandbie. Risikodempende tiltak mot dette kan være å ikke ha for mange bikuber på ett sted.

Agropub.no 9. juli 2024: Vitenskapskomiteen (VKM) har sett på forhold knyttet til honningbienes konkurranse om mat og bosteder, sykdomsoverføring og indirekte effekter på andre pollinerende insekter via endringer på plantesamfunn.

Med hensyn til konkurranse om matfatet i form av nekter og pollen, ble honningbier vurdert generelt til å kunne leve sammen med med ville insekter. 

Farene for spredning av sykdommer fra honningbier til ville insekter vurderes som lav. Honningbier overlever vanligvis ikke vilt i naturen i Norge. De røktes av birøktere som passer på dem og gjør tiltak ved ev. sykdomsutbrudd. Varroamidd (V. destructor) kan være en utfordrende parasitt hos honningbier. Siden den bare  parasitterer slekten Aphis, der honningbier er,  og ikke norske ville bier, utgjør ikke dette noen smitterisiko. Risikoen for at honningbier påvirker ville pollinatorer negativt gjennom spredning av patogener og parasitter vurderes som lav.

VKM vurderer dessuten at det er lav risiko for at honningbier påvirker sammensetningen av plantesamfunn på en slik måte at tilgjengeligheten av blomsterressurser for ville pollinatorer reduseres.

I selve VKM-rapporten kan dere lese mer om bakgrunnen for vurderingene og ulike risikoreduserende tiltak for negative effekter av honningbier på ville pollinatorer. Dette er knyttet til forvaltning av blomsterressurser og behov for mer forskning og kunnskap knyttet til ville insekters behov og forhold knyttet til god helse i bikubene.

Les hele rapporten: Nielsen, A. m.fl. 2024. Risks posed by managed honey bees (Apis mellifera) to wild pollinators in Norway. VKM Rapport 2024:4

Kilde: https://www.agropub.no/publikasjoner/norsk-birokt-utgjor-ingen-trussel-mot-ville-bier