Pærebrann – forslag bekymrer

Birøkterne er bekymret for norsk honning, og pollinering av frukt og grønt. Les pressemeldingen fra Norges Birøkterlag 27.05.2024 om endringer i pærebrannforskriften.

Plantesykdommen pærebrann ble spredd til hele 15 nye kommuner i 2023, dette til tross for Pærebrannforskriftens strenge regler for flytting av bikuber i områder med pærebrann. Nå foreslår Mattilsynet å innlemme ytterligere områder i forskriften. Den foreslåtte lovendringen vil gi urimelige vilkår for birøktnæringen, som protesterer mot endringene i sitt høringssvar.

Bør gjøre en kost-nytte-vurdering

-Birøktere pålegges uforholdsmessig store begrensninger med den foreslåtte forskriftsendringen, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norges Birøkterlag. Birøkterne hindres i å flytte kuber til viktige trekk, både vårtrekk og lyngtrekket på sensommeren. Biene er avhengig av å ha tilstrekkelig med blomstrende planter for å lage honning, og birøkterne flytter derfor bikubene sine fra for eksempel frukthage etter avblomstring til en lynghei som blomstrer senere på året. Vi deler bekymringen for pærebrannutbredelsen, men ettersom sykdommen har fortsatt å spre seg siden 1986, til tross for restriksjoner for birøkterne i de gjeldene områdene, må det antas at det er andre smitteveier enn honningbiene som er årsaken.
Norges Birøkterlag mener at konsekvensen av den foreslåtte forskriften må utredes grundig med kost-nytte for de berørte næringene før den iverksettes.

Hindringer for birøkt, med uviss effekt

-Pærebrannforskriften er foreslått endret umiddelbart, altså i inneværende sesong, sier Meberg, til tross for at Mattilsynet ikke vet om tiltakene vil ha effekt. Det oppleves urimelig for birøkternæringen at Mattilsynets manglende kapasitet til å kartlegge og bekjempe plantesykdommen skal medføre de strengeste tiltak for vår næring.

Bekymret for norsk honningproduksjon

-Dersom forskriftsendringen gjennomføres er vi bekymret for leveransen av norsk honning, sier daglig leder i Honningcentralen SA, Anniken Bjørnå. Flere store næringsbirøktere er i området som blir berørt, og vil ikke kunne høste honning som normalt. På sikt kan næringen bli svekket, og konsekvensene kan gi mangel på norsk honning i butikkhyllene, sier hun.

Behov for flere bier til pollinering, ikke færre

-Flere næringsbirøktere i det berørte området vurderer å gi seg med birøkt om forskriftsendringene trer i kraft, fordi særlig lyngtrekket er viktig for lønnsomheten, legger hun til.
Meberg mener de foreslåtte tiltakene kan gi konsekvenser for norsk frukt- og grøntproduksjon, som har ambisjoner om å øke matleveransene, og til det behøves flere bier til pollinering. Når vi vet at de samme birøktene er viktige leverandører av bifolk til pollineringsoppdrag er dette dramatisk for større deler av norsk landbruk og matproduksjon. Verdien honningbiene tilfører frukt-, bær og grønnsaksproduksjonen i pollineringsøyemed er beregnet til å være større enn verdien av honning. Studier sier i snitt 30% avlingsøkning ved bruk av honningbier. Estimater sier at vi i dag trenger ca. 20 000 flere bifolk (bikuber) til pollineringsoppdrag i Norge.


Norges Birøkterlag presenterer fem konkrete endringsforslag i sitt høringssvar, som Honningcentralen slutter seg til.

Se saken i Nationen https://www.nationen.no/sykdom-sprer-seg-matprodusenter-frykter-tiltakene-fra-mattilsynet/s/5-148-552969

Les hele høringssaken og høringssvaret fra Norges Birøkterlag, lengst ned på nettsiden, for siste innlegg: https://norbi.no/norges-birokterlag-har-tatt-standpunkt-i-saker-som-berorer-var-naering/