Påvist lukket yngelråte i Østfold

Det er i september 2022 påvist bakteriesykdommen lukket yngelråte (American foulbrood) i Haldenområdet.

01.06.2023:

Siste oppdatering: Mattilsynet har gjennomført analyser av voksnedfall fra alle kontaktbigårder, med ett unntak som skal analyseres ila de neste 14 dagene, og ingen nye funn er oppdaget. Med dette bekreftes Mattilsynets tidligere uttalelser om at man har god kontroll på utbruddet av Lukket Yngelråte i Haldenområdet. Men man oppfordrer fremdeles til å viser føre-var-holdning denne sesongen. Vi vil varsle om når den aller siste analysen er utført.

 

09.02.2023:
Mattilsynet bekrefter
Mattilsynet føler seg ganske trygge på at de har god kontroll på utbruddet av lukket yngelråte i Haldenområdet. En større smittespredning ble nok avverget ved at utbruddet skjedde seint i sesongen.

Det er fremdeles 13 kontaktbigårder som er underlagt båndlegging. Det er ikke påvist smitte i disse, men voksnedfallsprøvene ble tatt for seint på sesongen til at analyseresultatet er pålitelig nok. Det må tas nye voksnedfallprøver når yngling starter. Mattilsynet har gitt disse birøkterne muntlig og skriftlig informasjon om status og videre saksgang. Etter «Retningslinje for bekjempelse av Lukket Yngelråte» har disse bigårdene forbud mot å flytte bier, bieprodukter og brukt bikube-materiell fra alle bigårdsplasser, slyngerom, lagringsplasser etc. som den driftsansvarlige benytter. Dersom biene i kuben virker friske, kan honning fra kontaktbesetninger omsettes som normalt til humant konsum.

Alle andre kontaktbigårder er fristilt båndlegging, og kan altså forberede seg på en helt normal birøktersesong.

I bigårdene med positivt funn av lukket yngelråte må birøkter forholde seg til tiltak gitt av Mattilsynet:

  • Forbudet mot forflytning av bier og brukt bimateriell som ble pålagt ved mistanke om sykdommen skal fortsette å gjelde.
  • Nye bier og bikubemateriell skal ikke føres til anlegget.
  • Biene er avlivet og anlegget saneres etter en oppsatt plan

Mer om sykdommen og anbefalinger her

10.11.2022: Det er foreløpig ikke gjort flere nye positive funn av lukket yngelråte. I møte med Mattilsynet i dag ble det uttrykt forsiktig lettelse over at utbruddet virker å være av begrenset omfang. Det ventes flere prøvesvar de neste dagene.

01.11.2022:Siste oppdatering: det er fremdeles totalt 4 smittede driftsenheter, alle i Østfold. Mattilsynet jobber med prøvetaking av kontaktbigårdene til de siste påviste enhetene. De rammede birøkterne utarbeider sine planer for sanering av driftsutstyr, lokaler og bigårdsplasser, planene skal godkjennes av Mattilsynet. Idet dette er klassifisert som en Nasjonal liste-2 sykdom har berørte birøktere krav på erstatning for alt som pålegges destruksjon.

18.10.2022:
Alle kontakter etter utbruddet i september er fortsatt båndlagt. Av 9 prøver må én prøve tas på nytt og er uavklart. 6 var negative og 2 positive, de er begge i Halden. Begge får i dag vedtak om avliving, og det skal legges plan for sanering.
Disse 2 positive har foreløpig 11 kontakter som er båndlagt og skal levere nedfallsprøver. Med kontakter menes bigårder innen 3 km’s radius til de smittede, samt kontakter gjennom flytting/ handel av bier og brukt utstyr. Det jobbes videre med kartlegging av mulig flere kontakter.
Norges Birøkterlag anmoder om å unngå flytting av bier og brukt utstyr til Mattilsynet har gjort jobben sin og vi har full oversikt.

06.10.2022:
En av de to smittede bigårdene i Halden drev i samarbeid med en birøkter som også har bier på Romerike.
Status for kartlegging av smitte per nå:
Alle kontakter og birøktere innen 3 kilometers omkrets til smittefunnet har fått båndleggingsvedtak og har blitt prøvetatt: 3 kontakter og 5 birøktere innenfor 3 km radius Østfold. Prøver hentes 10.10. 1 kontakt på Hadeland venter på prøvesvar. 3 kontakter og 4 birøktere innenfor 3 km radius på Romerrike – har fått prøvesvar på 2 av disse: begge negative.

Jobben med å utarbeide saneringsplan for bimateriell og utstyr er i gang.

29.09.2022:
Alle bifolk i de to gjeldende bigårder ble avlivet i henhold til protokoll.

26.09.2022:
Alle kontaktbigårder har nå blitt kontaktet av Mattilsynet.

25.09.2022:
Siste nytt: Norges Birøkterlag har fått muntlig beskjed at den gjeldende birøkteren ikke har vært på lyngvandring og ellers ikke flyttet på sine bifolk denne sommeren. Vi har også fått beskjed om at Mattilsynet jobbet før helgen (23.09) med å kontakte alle «kontaktbigårder», som er alle som birøkteren har hatt birøktmessig kontakt med de siste årene.

23.09.2022: Nyhetsmelding fra Mattilsynet:

Lukket yngelråte påvist på bigård i Østfold

Mattilsynet fikk torsdag 22. september melding fra NMBU om at sykdommen lukket yngelråte er påvist på en bigård i Østfold. Mattilsynet har startet arbeidet med å bekjempe sykdommen og hindre smittespredning.

-Birøkteren varslet selv Mattilsynet da han så sykdomstegn i noen av kubene sine. Det er flott at birøkteren var årvåken og varslet Mattilsynet om dette. Vi dro og ut og tok prøver, som så ble analysert hos Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Nå er diagnosen klar, og det innebærer at vi setter i gang med flere tiltak for å hindre smitte, sier Jarle Bergsjø, seksjonssjef i avdeling Østfold og Follo i Mattilsynet.

 

Om sykdommen

Lukket yngelråte er en alvorlig bakteriesykdom på bienes yngel. Om sykdommen får spre seg, kan det få alvorlige konsekvenser for næringen (redusert honningproduksjon/tap av betydelige mengder bifolk). Sykdommen er rapportert fra alle kontinenter hvor det drives birøkt, og vi har hatt enkelte tilfeller også i Norge, siste gang i 2012. Sykdommen er dødelig for bisamfunn, men ikke farlig for mennesker.

Lukket yngelråte er en sykdom på nasjonal liste 2 (tidligere B-sykdom). Mistanke om sykdommen skal umiddelbart meldes til Mattilsynet. Sykdommen forårsakes av bakterien Paenibacillus larvae. Bakterien danner sporer som smitter larvene med foret. Sporene er svært motstandsdyktige og kan overleve i flere år i miljøet.

Slik bekjempes sykdommen

Utbruddet bekjempes gjennom båndlegging og sanering av bigårder hvor smitten er påvist. Videre blir smittekontakter til gården sporet opp, undersøkt og alle bigårder i en radius på tre kilometer rundt smittet bigård vil også bli inspisert og prøvetatt for å utelukke eventuell smitte.

Nå er smittevern viktig

-Smitte skjer via kontakt med andre bisamfunn, kontaminert honning, kontaminert utstyr. Ikke lån utstyr av andre, skift klær når du besøker andre bigårder, rengjør utstyr nøye, ha så få smittekontakter som mulig. Hyppig voksskifte anbefales, ikke ta i bruk gammelt bimateriell som en ikke kjenner forhistorien til, oppfordrer seksjonssjef Jarle Bergsjø i Mattilsynet.

 

Les om sykdommen hos Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/lukket-yngelrate

Norges Birøkterlag sendte allerede ut informasjon til alle våre medlemmer i Østfold, da det kom mistanke om utbruddet. Vi informerte om mistanken, og anbefalte birøkterne om å ikke flytte eller omsette bier eller utstyr, og heller ikke besøke hverandres bigårder inntil videre.

Les mer om sykdommen på norbi.no.