Vandringsbirøkt over landegrenser

Som generalsekretær, veterinær og birøkter er jeg sterkt bekymret for hvordan EU sin fremtidige nye dyrehelselov, hvor det tillates vandringsbirøkt over landegrensene, vil innvirke på norsk birøkt. Vi er særlig opptatt av det sykdomsforebyggende arbeidet som er nedlagt over langt tid, for å sikre en sunn bihelse i norske bifolk/kuber.

Norges Birøkterlag er redd for fremtidig norsk bihelse, dersom vandringsbirøkt tillates inn i Norge ved nytt regelverk. Kravene som stilles i den nye loven vil øke risikoen betydelig for å dra inn bisykdommer. Sekretariatet i Norbi jobber derfor aktivt med innspill til våre politikere, Mattilsynet, Bondelaget, Småbrukarlaget, Veterinærforeningen, media og andre interesseorganisasjoner. I forslaget til ny dyrehelselov i EU, slik den er skissert per i dag, gis det rom for vandringsbirøkt inn i Norge.

Norges Birøkterlag og vår seniorrådgiver Bjørn Dahle har arbeidet med de sykdommene som vi mener er mest relevante, og sett på hvordan de registreres og bekjempes i EU og i Norge. Norge har per i dag en markant strengere bekjempelse. God helsetilstand for våre bifolk har vært prioritert og sikret gjennom godt samarbeid mellom Mattilsynet, økonomiske støtteordninger fra staten, samt tid og innsats fra norske birøktere.

Per i dag er det ikke mulig å ta inn brukt kubemateriell, hvilket gjør vandring med bifolk praktisk talt umulig i henhold til nasjonalt lovverk. Et viktig spørsmål derfor hvilken stilling det norske regelverket har, i forhold til det internasjonale regelverket.

Loven er ikke besluttet, og her trenger vi alles engasjement og stemme for å få politikerne til å ta vår side i saken.

-Camilla Larsen