Norges Birøkterlags fortjenestemedalje og valg av æresmedlemmer

Styret i Norges Birøkterlag vedtok i styremøte 21. mars 2019, etter innspill og samtaler med fylkeslederne, at utmerkelser i Norges Birøkterlag består av to hovedkategorier:

Vedtak:
Norges Birøkterlag bestemmelser for utmerkelser forenkles til å utgjøre to hovedkategorier, med følgende kriterier:

Norges Birøkterlags fortjenestemedalje kan av landsstyret eller fylkesstyret utdeles til perso­ner som gjennom lengere tid har utført fremragende arbei­d for birøkten, gjennom lokallaget, fylkeslaget eller lands­laget og til personer som ved fors­kning, forsøk eller annet arbeid har bidratt til birøktens fremme i landet.

Til æresmedlemmer kan velges personer som definitivt trekker seg tilbake fra langvarig og fruktbart arbeid i organisasjonens tjeneste. Æresmedlem velges på ordi­nært årsmøte, og kun etter begrunnet innstilling fra styret. Styrets innstilling skal behandles for lukkede dører. Voteringen på årsmøtet skjer skriftlig, og det kreves minst 2/3 av de stemmeberettiges tilslutning for å være gyldig.

Hva består utmerkelsene av

Norges Birøkterlags fortjenestemedalje består av en flott pin i 925 sølv med forgylling, samt et diplom. Pin vil passe godt på jakkeslaget til både kvinner og menn. Diplomet har et historisk motiv men er fornyet grafisk. Pin er under utvikling (bilde og pris kommer) og vil fra sommeren 2021 kunne bestilles hos sekretariatet. Fylkes- eller sentralleddet bekoster pin, etter som hvem som fremmer forslag om fortjenestemedalje. Diplomet er en pdf-fil, pin og diplom fås ved henvendelse til post@norbi.no