Norges Birøkterlags fortjenestemedalje og æresmedlem

Styret i Norges Birøkterlag vedtok i styremøte 21. mars 2019, etter innspill og samtaler med fylkeslederne, at utmerkelser i Norges Birøkterlag består av to hovedkategorier:

Vedtak:
Norges Birøkterlag bestemmelser for utmerkelser forenkles til å utgjøre to hovedkategorier, med følgende kriterier:

Norges Birøkterlags fortjenestemedalje kan av landsstyret eller fylkesstyret utdeles til perso­ner som gjennom lengere tid har utført fremragende arbei­d for birøkten, gjennom lokallaget, fylkeslaget eller lands­laget og til personer som ved fors­kning, forsøk eller annet arbeid har bidratt til birøktens fremme i landet.

Til æresmedlemmer kan velges personer som definitivt trekker seg tilbake fra langvarig og fruktbart arbeid i organisasjonens tjeneste. Æresmedlem velges på ordi­nært årsmøte, og kun etter begrunnet innstilling fra styret. Styrets innstilling skal behandles for lukkede dører. Voteringen på årsmøtet skjer skriftlig, og det kreves minst 2/3 av de stemmeberettiges tilslutning for å være gyldig.

Fortjenestemedalje

Norges Birøkterlags fortjenestemedalje består av en pin og et diplom. Pin passer godt på jakkeslaget til både kvinner og menn. Den er designet og produsert spesielt for Norges Birøkterlag av smykkeprodusenten Sigmund Espeland AS på Årnes.
Diplomet har et historisk motiv men er fornyet grafisk.

Pris på pin er kr. 950,- og den kan bestilles hos sekretariatet. Fylkes- eller sentralleddet bekoster pin, etter hvem som fremmer forslag om fortjenestemedalje. Diplomet kommer i en pdf-fil, pin og diplom fås altså ved henvendelse til post@norbi.no

Se foto av pin nederst i artikkelen.

Æresmedlem i Norges Birøkterlag

Æresmedlemsskap sentralt i Norges Birøkterlag er en høythengende utmerkelse. Organisasjonen har i dag 1 æresmedlem.

Æresmedlemmer i regi av lokal- eller fylkeslag

Mange lag ønsker å hedre spesielle medlemmer etter betydelig innsats gjennom mange år. Noen lag har egne diplom, andre gir en gjenstand, en blomst eller et bilde, som takk for innsatsen, og dette overrekkes gjerne i forbindelse med en hyggelig sammenkomst.

Historisk har en håndfull lokal- og fylkeslag utnevnt æresmedlemmer, og f.eks gitt gratis livslangt medlemsskap. Det er da fylkes- eller lokallagets ansvar å organisere dette. Siden medlemsskapet i Norges Birøkterlag er personlig i medlemssystemet, må eventuelle æresmedlemmer som får gratis medlemsskap, selv legge ut for kontingenten og få denne refundert av det gjeldende fylkes- eller lokallag. Sekretariatet organiserer ikke dette.

For fremtidige utmerkelser i slike tilfeller kan det være naturlig å fremme at de tildeles fortjenestemedaljen i fylkes- eller landsstyret, slik som beskrevet over.

Her ser du pin som sammen med diplom utgjør fortjenestemedaljen