BETTER-B – motstandsdyktig birøkt

Finansiert av EU Horizon Europe

Norges Birøkterlag er en del av prosjektet BETTER-B som startet i 2023. Hovedmålet til BETTER-B er å gjøre birøkt bedre i stand til å takle ikkebiotiske stressfaktorer slik som klimaendring, tap av habitat og skadelige kjemiske substanser. Det legges vekt å gjøre bifolkene bedre tilpasset til miljøet de lever i ved å benytte seg av bifolkenes evne til å klare seg uten for mye inngripen fra birøkterens side, samtidig som birøkten ikke skal ha negative effekter for det ytre miljø. Prosjektet vil bidra til at birøkterne bedre kan møte utfordringer knyttet til et varmere klima med større vekslinger i vær, nye og eksiterende sykdommer og parasitter og press på begrensede ressurser, herunder konkurranse mellom honningbier og ville pollinerende insekter.

Se mer på prosjektets nettside: www.better-b.eu/

Norges Birøkterlag vil i prosjektet bidra til noen av BETTER-B’s mange aktiviteter. Det inkluderer:

  1. Utvikle en modell som kan forutsi områder og tidspunkt når vi forventer vesentlig konkurranse mellom honningbier og villbier slik at man iverksette konfliktreduserende tiltak
  2. Undersøke i hvilken grad det finnes genetiske tilpasninger til klima langs en nord-sør gradient i Europa
  3. Finne genetiske markører for termisk toleranse (kritisk øvre og nedre temperatur)
  4. Genetisk karakterisering av populasjoner som overlever uten varroabekjempelse sammenlignet med kontrollpopulasjoner som ikke er selektert for overlevelse uten varroabekjempelse
  5. Darwinsk Black-Box seleksjon for overlevelse uten varroabekjempelse – forsøksbigård med et bredt genetisk opphav
  6. Genotype X miljø – effekt av lokal klimatilpasning – forsøksbigård med bifolk fra svært ulike klimasoner
  7. Utarbeide praktiske retningslinjer for kubekonstruksjon og kubeplassering for et endret klima
  8. Finne de beste metoder for birøkt med tanke på å redusere stress for bifolkene
  9. Etablere et multiaktorforum (med fageksperter og birøktere) som skal bidra i formidling og implementering
  10. Vitenskapelig- og popularisert formidling av prosjektresultater
Fakta:

Norges Birøkterlag er del av et konsortium med 18 partnere fra 14 land som søkte på utlysningen «Resilient beekeeping» i Horizon Europe som er EU’s hovedfinansieringsprogram for forskning og innovasjon. I hard konkurranse med et 2-sifret antall prosjektsøknader ble 2, herav BETTER-B valgt ut for finansiering. Prosjektakronymet BETTER-B står for Improving Bees’ rEsilience To sTressors by rEstoring haRmony and Balance.

Bjørn Dahle er prosjektleder på norsk side av prosjektet som koordineres fra Universitetet i Gent, Belgia. Prosjektet utgjør for Norges Birøkterlag’s del ca. 2 årsverk fordelt på prosjektperioden på 4 år.

Våren 2024: Vil du levere bier til forskning?

I forbindelse med punkt 3 i listen over, søker vi birøktere som vil bidra til forskningen, med biprøver fra 2 bifolk.

Bakgrunn:
Klimaendringene er her, og vi som birøktere merker det godt, når en kald vinter blir avbrutt med mildvær for å så gå tilbake til minusgrader i kort tid etterpå. Noen ganger går det bra, og andre ganger tar biene mildværet som klarsignal for å sette i gang med yngelproduksjon. Når matkildene, som selje, ikke kommer i gang samtidig, eller matkilden blir utilgjengelig på grunn av den neste kaldværsperioden, går biene raskt tom for fôr. Da kan vintertapene for oss birøktere bli store. Klimaendringene som kommer kan i tillegg til ustabile vintre også innebære høyere maksimumstemperatur om sommeren og lavere minimumstemperatur om vinteren.
Spørsmålet er: Kan bienes genetikk ha noe å si for hvordan de håndterer klimaendringer? Og hvordan kan vi vite hvilke bier som er de beste? Dette er blant spørsmålene Better-B prosjektet skal finne svar på. Norske bier er av spesiell interesse siden vi ligger langt nord og representerer en klimamessig ytterkant. Prosjektet skal kartlegge bienes genetikk på den mest omfattende måten vi kjenner til per i dag: helgenomsekvensering. Prosjektet håper å finne forskjeller mellom bier fra ulike deler av Europa i helgenomsekvenseringsdata. Hypotesen er at lokal tilpasning gjenspeiles i bienes arvestoff.

Lokalt tilpassede bier:
For å ha med norske lokaltilpassede bier i helgenomsekvenseringen søker vi deg med bier som har lite nytt materiale og som ikke har blitt fornyet ved bruk av kjøpedronninger fra andre deler av landet, eller fylkesdronninger fra Norges Birøkterlag. Hvilken underart eller driftsform du har er ikke viktig.

Vi ønsker prøver av to av dine bifolk som helst:
-Parrer seg fritt i nærområdet.
-Ikke stammer fra dronninger som har blitt tatt inn i området ditt langveisfra – mer enn 100 km unna i løpet av de siste tre årene.
-Er minst mulig påvirket av materiale fra kjente dronningprodusenter eller fylkesdronninger fra Norges Birøkterlag.
-Ikke er nært beslektet med hverandre.

Send en e-post til linn@norbi.no så får du tilsendt en pakke med prøvetakingsmateriale og instruksjoner om hvordan det tas biprøver (20 arbeiderbier) fra hvert av 2 av dine bifolk.

 

Våren 2024: Bli med og samle data om blomstring

I punkt 1. i listen over handler det om kunnskap om eventuell konkurranse om maten, mellom honningbier og andre insekter. Aktiviteten her er et folkeforskningsprosjekt som birøktere og alle andre med interesse for bier og biologisk mangfold oppfordres til å delta i.

Alle bier i verden er avhengige av blomster for å finne mat. Tilgjengeligheten og mangfoldet av blomstrende planter avgjør hvor biene kan finne mat. Hundrevis av biearter i Europa deler blomster. Vi mangler imidlertid data om omfanget av og tidspunktet for deling, og for å samle inn dataene trenger vi din hjelp.
Redusert tilgang og mangfold av blomstrende planter på grunn av urbanisering, jordbruk, industri og annen infrastruktur reduserer mattilgangen for biene. Dine observasjoner av pollinerende insekter på blomster fra vår til høst, vil bidra med data om mulige endringer i bienes matkilder og omfanget av deling av matplanter mellom bieartene.

Fremgangsmåten er enkel:

Finn ut om planten er i begynnelsen av blomstringen, i full blomst eller nesten er ferdig med å blomstre, og tell antall honningbier, solitære bier, humler, blomsterfluer og andre insekter som du ser på en blomstrende plante (eller flere planter av samme art om de er små). Legg inn disse dataene under observasjonen på mobiltelefonen din. Det er alt du trenger å gjøre. Sted og klokkeslett registreres som standard. Gjenta dette minst to ganger i uken på denne spesifikke blomstrende planten på dette spesifikke stedet. På denne måten kan vi finne ut hvordan sted, dato, tid på dagen, vær og arealbruk påvirker fordelingen av matkilden. Du kan gjøre dette på så mange steder du vil; jo flere steder, jo bedre. Vi er sikre på at du har blomstrende planter i hagen din eller i umiddelbar nærhet av hjem eller jobb. Hver observasjon tar ca. 1-2 minutter.

Gå til beeplants.eu

Dette nettstedet fungerer som en app. Logg inn og registrer deg, og under «settings» kan du velge dansk språk. Du finner praktiske beskrivelser av honningbier, humler, solitære bier, blomsterfluer og sommerfugler og observasjoner. «Plantekatalogen» inneholder de viktigste plantene for honningbier, som du kan gjøre observasjoner på. Beeplants.eu er tilgjengelig på engelsk, dansk og nederlandsk, men det kommer en norsk versjon, forhåpentligvis i løpet av mai.
Ikke glem å opprette en snarvei til nettstedet på mobiltelefonen, for lett tilgang. beeplants.eu drives av vår samarbeidspartner Danmarks Biavlerforening. Alle resultatene dine lagres av Danmarks Biavlerforening i henhold til EUs personvernregler. I denne undersøkelsen er e-postadressen den eneste obligatoriske kontaktinformasjonen som vil bli lagret og brukt til videre kommunikasjon med deg. Du står fritt til å oppgi for- og etternavn.

Oppføringene dine vil bli vist på Europakartet og i din personlige biplantekatalog i løpet av noen få dager. Dataene vil bli statistisk analysert av Aarhus Universitet (Danmark) og inngå i Better-B-studien. Denne folkeforskningen er også knyttet til vårt nasjonale prosjekt SAMBI.
En gang i måneden arrangerer vi en virtuell Ask Me Anything (om bieplantene) AMA-økt. Alle registrerte folkeforskere er invitert, og det er gratis å delta.

Hvis du har spørsmål om beeplants.eu og denne folkeforskningen er du velkommen til ta kontakte på bjorn@norbi.no eller linn@norbi.no, eller internasjonal koordinator alveusab@outlook.com

 

Kontaktperson for Better-B prosjektet i Norge er Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag.