BETTER-B – motstandsdyktig birøkt

Finansiert av EU Horizon Europe

Norges Birøkterlag er en del av prosjektet BETTER-B som starter opp i juni 2023. Hovedmålet til BETTER-B er å gjøre birøkt bedre i stand til å takle ikkebiotiske stressfaktorer slik som klimaendring, tap av habitat og skadelige kjemiske substanser. Det legges vekt å gjøre bifolkene bedre tilpasset til miljøet de lever i ved å benytte seg av bifolkenes evne til å klare seg uten for mye inngripen fra birøkterens side, samtidig som birøkten ikke skal ha negative effekter for det ytre miljø. Prosjektet vil bidra til at birøkterne bedre kan møte utfordringer knyttet til et varmere klima med større vekslinger i vær, nye og eksiterende sykdommer og parasitter og press på begrensede ressurser, herunder konkurranse mellom honningbier og ville pollinerende insekter.

Se mer på prosjektets nettside: www.better-b.eu/

Norges Birøkterlag vil i prosjektet bidra til noen av BETTER-B’s mange aktiviteter. Det inkluderer:

  1. Utvikle en modell som kan forutsi områder og tidspunkt når vi forventer vesentlig konkurranse mellom honningbier og villbier slik at man iverksette konfliktreduserende tiltak
  2. Undersøke i hvilken grad det finnes genetiske tilpasninger til klima langs en nord-sør gradient i Europa
  3. Finne genetiske markører for termisk toleranse (kritisk øvre og nedre temperatur)
  4. Genetisk karakterisering av populasjoner som overlever uten varroabekjempelse sammenlignet med kontrollpopulasjoner som ikke er selektert for overlevelse uten varroabekjempelse
  5. Darwinsk Black-Box seleksjon for overlevelse uten varroabekjempelse – forsøksbigård med et bredt genetisk opphav
  6. Genotype X miljø – effekt av lokal klimatilpasning – forsøksbigård med bifolk fra svært ulike klimasoner
  7. Utarbeide praktiske retningslinjer for kubekonstruksjon og kubeplassering for et endret klima
  8. Finne de beste metoder for birøkt med tanke på å redusere stress for bifolkene
  9. Etablere et multiaktorforum (med fageksperter og birøktere) som skal bidra i formidling og implementering
  10. Vitenskapelig- og popularisert formidling av prosjektresultater
Fakta:

Norges Birøkterlag er del av et konsortium med 18 partnere fra 14 land som søkte på utlysningen «Resilient beekeeping» i Horizon Europe som er EU’s hovedfinansieringsprogram for forskning og innovasjon. I hard konkurranse med et 2-sifret antall prosjektsøknader ble 2, herav BETTER-B valgt ut for finansiering. Prosjektakronymet BETTER-B står for Improving Bees’ rEsilience To sTressors by rEstoring haRmony and Balance.

Bjørn Dahle er prosjektleder på norsk side av prosjektet som koordineres fra Universitetet i Gent, Belgia. Prosjektet utgjør for Norges Birøkterlag’s del ca. 2 årsverk fordelt på prosjektperioden på 4 år.

 

Kontaktperson er Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag.