BIstand til den nordiske bien. AVSLUTTET

Støtte fra Interreg Sverige-Norge (EU)

Biene utfører svært viktige oppgaver for økosystemene, først og fremst via pollinering av ville vekster og nyttevekster. Den økonomiske verdien av dette er enorm. For honningbiene varierer de ulike artene og underartene i sine egenskaper når det gjelder fødesøk og pollineringseffektivitet. Det finnes indikasjoner på at de har utviklet lokale tilpasninger til miljø og klima, men det meste av denne kunnskapen er basert på anekdoter, og det er et stort behov for å underbygge dette vitenskapelig.

Som et ledd i å skape en vitenskapelig base startet INTERREG-prosjektet BIstand til den nordiske bien – unik ressurs for fremtidens økosystemtjenester, med Nordens Ark som svensk prosjekteier og Norges Birøkterlag som norsk prosjekteier. INTERREG er et EU-initiativ som skal fremme samarbeid over de nasjonale landegrensene. Samarbeidspartnere i prosjektet er Høgskolen i Skövde, Umeå Universitet og Göteborgs Universitet.

I dette grenseoverskridende prosjektet mellom Sverige og Norge blir fire ulike birasers egenskaper sammenliknet på en objektiv måte, blant annet den utrydningstruede nordiske bien, Apis mellifera mellifera. I tillegg blir informasjon og kunnskap om biene spredd, samt kunnskap om birøkt og biens viktige rolle som pollinator i naturen.

I løpet av prosjektet undersøker vi egenskaper som:
– Flyaktivitet i forhold til tid på sesongen og vær, med RFID teknikker.
– Arbeiderbienes livslengde.
– Honningproduksjon gjennom veiing av kubene.
– Artsbestemme hvilke blomster biene samler pollen fra. Dette gjøres ved hjelp av spesielle pollenfeller som festes ved kubens inngang, og som skraper pollen av bienes bakbein. Pollenet kan senere artsbestemmes under mikroskop.
– Resistens mot ulike sykdommer.

I prosjektet har fem bigårder blitt etablert; to på vestkysten i Sverige, Nordens Ark og Uddevalla, samt en i Juoksengi i Norrbotten. I Norge ble det etablert to bigårder; en i Hedmark og en i Østfold. Hver bigård ble etablert med en antall kuber av fire biraser i Sverige og tre i Norge (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica, A. m. buckfast, og A. m. ligustica – kun i Sverige).

 

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Luis Cadahía-Lorenzo, Norges Birøkterlag (luis.cadahia-lorenzo@norbi.no)
Mats Niklasson, Nordens Ark (mats.niklasson@nordensark.se)