Bistand til den nordiske bien – unik ressurs for framtidens økosystemtjenester

Støtte fra Interreg Sverige-Norge (EU)

Biene utfører svært viktige oppgaver for økosystemene, først og fremst via pollinering av ville vekster og nyttevekster. Den økonomiske verdien av dette er enorm. For honningbiene varierer de ulike artene og underartene i sine egenskaper når det gjelder fødesøk og pollineringseffektivitet. Det finnes indikasjoner på at de har utviklet lokale tilpasninger til miljø og klima, men det meste av denne kunnskapen er basert på anekdoter, og det er et stort behov for å underbygge dette vitenskapelig.

Som et ledd i å skape en vitenskapelig base startet INTERREG-prosjektet BIstand til den nordiske bien – unik ressurs for fremtidens økosystemtjenester, med Nordens Ark som svensk prosjekteier og Norges Birøkterlag som norsk prosjekteier. INTERREG er et EU-initiativ som skal fremme samarbeid over de nasjonale landegrensene. Samarbeidspartnere i prosjektet er Høgskolen i Skövde, Umeå Universitet og Göteborgs Universitet. Finansieringen skjer gjennom 50 prosent INTERREG-støtte og 50 prosent medfinansiering av prosjektdeltakerne.

I dette grenseoverskridende prosjektet mellom Sverige og Norge skal fire ulike birasers egenskaper sammenliknes på en objektiv måte, blant annet den utrydningstruede nordiske bien, Apis mellifera mellifera. I tillegg skal informasjon og kunnskap om biene spres, samt kunnskap om birøkt og biens viktige rolle som pollinator i naturen.

I løpet av prosjektet undersøke vi egenskaper som:
– Om det finnes forskjeller mellom raser med tanke på når i sesongen de flyr og om vær og temperatur påvirker dette
– Arbeiderbienes livslengde
– Honningproduksjon gjennom veiing av kubene
– Artsbestemme hvilke blomster biene samler pollen fra. Dette gjøres ved hjelp av spesielle pollenfeller som festes ved kubens inngang, og som skraper pollen av bienes bakbein. Pollenet kan senere artsbestemmes under mikroskop.
– Resistens mot ulike sykdommer

I prosjektet har fem bigårder blitt etablert; to på vestkysten i Sverige, Nordens Ark og Uddevalla, samt en i Juoksengi i Norrbotten. I Norge ble det etablert to bigårder; en i Hedmark og en i Østfold. I hver bigård ble det etablert i 2019 fire kuber per rase i Sverige og fem kuber per rase i Norge. Disse kubene vil følges opp med registreringer og analyser i 2020 og 2021. I Sverige vil fire biraser inngå i prosjektet (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica, A. m. ligustica og A. m. buckfast) og i Norge vil tre raser inngå (A. mellifera mellifera, A. m. carnica og A. m. buckfast).

 

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Luis Cadahía-Lorenzo, Norges Birøkterlag (luis.cadahia-lorenzo@norbi.no)
Mats Niklasson, Nordens Ark (mats.niklasson@nordensark.se)