Friske varroaresistente bier

Støtte fra Norges Forskningsråd

For honningbiene er den parasittisk midden Varroa destructor (varroamidd) og de virus den sprer den viktigste enkelttrusselen. Bisamfunn som ikke behandles mot parasitten dør normalt i løpet av 1-3 år, og varroamidden utvikler resistens mot stadig flere medikament som brukes i bekjempelsen. Selv ved medikamentell bekjempelse opplever mange birøktere økte tap og svekkelse av bisamfunn som følge av varroamidden.

Det finnes imidlertid honningbier i Norge som klarer seg godt uten medikamentell varroabekjempelse. Vi har tidligere påvist flere mekanismer hos disse biene som gir resistens mot varroa. På dette prosjektet gjennomfører vi eksperimenter for å undersøke i hvilken grad driftstekniske metoder og bienes genetikk har betydning for bienes framviste resistens. Videre arbeider prosjektet med en rekke andre birøktere som oppgir at de ikke behandler medikamentelt mot varroa for å dokumentere om biene faktisk er varroaresistente og vi vil finne fellesnevnere i miljø, driftsteknikk og bier som kan forklare hvorfor biene framviser varroaresistens. Viktige aspekter i dette arbeidet er relaterte til cellestørrelse og mulig sosial overføring av resistens.

Gjennom prosjektet driver vi også med utvikling og testing av en modell for hvordan birøkterne selv kan avle fram honningbier som i større grad klarer seg uten medikamentell varroabekjempelse. Sentralt i dette arbeidet er å dokumentere terskelverdier for hvor mange varroamidd et bisamfunn tåler før det oppstår skader med økonomiske konsekvenser.

Totalt sett skal prosjektet gi grunnlag for at norsk birøkt i større grad kan drives uten medikamentelll varroabekjempelse samtidig som skadevirkninger av varroamidden blir redusert. Dette vil sikre produksjon av norske biprodukter av god kvalitet og uten fremmedstoffer og bidra til at honningbiene kan fortsette med å levere pollineringstjenester.

Samarbeidende institusjoner
NMBU Veterinærhøgskolen
Universitetet i Bern (Sveits)

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Melissa Oddie, Norges Birøkterlag

Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag