Kompetanseutvikling i norsk birøkt AVSLUTTET

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Målet med dette prosjektet er å utvikle og modernisere Norges Birøkterlag for å ha et oppdatert og godt faglig tilbud til både våre medlemmer og allmenheten, med spesielt fokus på barn og unge under 25 år.

Kurstilbud

Norges Birøkterlag har hatt stort fokus på rekruttering av nye birøktere i flere år, som har ført til en øking i antall nye medlemmer. Dette medfører et stort behov for opplæring og kurs. Opplæringen er det Norges Birøkterlag gjennom sine lokal- eller fylkeslag som står for, og det har vært et behov om å modernisere og oppdatere vårt kurstilbud og opplæringsmateriell.

Gjennom dette prosjektet oppdaterer vi dagens kurstilbud. Nye presentasjoner, kurshefter og annet informasjons- og kursmateriell utvikles. Vi har så langt bl.a. digitalisert avviklingen av eksamen i et kompetansekurs om bier, som gir birøkterne rett til å sertifisere sine egne bigårder. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre om honningbier og birøkt som kan benyttes av andre organisasjoner med interesse for temaet, og det er utviklet nytt introduksjonskurs og nybegynnerkurs der det meste av teorien kan gjennomføres nettbasert. Vi vil oppdatere og holde flere kurs for våre lokale kursholdere. Ressurspersoner fra lokal- og fylkeslagene i hele landet vil brukes til å gjennomføre prosjektet, i tillegg til sekretariatet.

Fokus på unge

Medlemsmassen vår har en gjennomsnittsalder på nesten 60 år, og vi vil gjerne få flere unge til å begynne med bier. I denne sammenhengen benytter vi etablerte skolehager som arena for å lære barn og unge om birøkt. Vi har samarbeidet med Økologisk Norge om prosjektet «Dyrk framtida- flere skolehager i Norge», som har etablert skolehager i Viken og Oslo. Norges Birøkterlag har i samarbeid med lokale birøktere i Viken og i Agder laget et undervisningsopplegg for barna og satt ut bisamfunn i skolehagene, slik at barna kan være med på stell av biene og høste honning.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Ole Auten, Norges Birøkterlag (ole.auten@norbi.no)