Kompetanseutvikling i norsk birøkt

Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Målet med dette prosjektet er å utvikle og modernisere Norges Birøkterlag for å ha et oppdatert og godt faglig tilbud til både våre medlemmer og allmenheten, med spesielt fokus på barn og unge under 25 år.

Kurstilbud

Norges Birøkterlag har hatt stort fokus på rekruttering av nye birøktere i flere år, som har ført til en øking i antall nye medlemmer. Dette medfører et stort behov for opplæring og kurs. Opplæringen er det Norges Birøkterlag gjennom sine lokal- eller fylkeslag som står for, og det har vært et behov om å modernisere og oppdatere vårt kurstilbud og opplæringsmateriell.

Gjennom dette prosjektet driver vi med oppdatering av dagens kurstilbud. Nye presentasjoner, kurshefter og annet informasjons- og kursmateriell utvikles. Vi vil bl.a. digitalisere avviklingen av eksamen i et kurs som gir birøkterne rett til å sertifisere sine egne bier. Vi vil også lage en informasjonsbrosjyre om honningbier og birøkt som kan benyttes av andre organisasjoner med interesse for temaet. Vi vil oppdatere og holde flere kurs for våre lokale kursholdere. Ressurspersoner fra lokal- eller fylkeslagene i hele landet vil brukes til å gjennomføre prosjektet, i tillegg til sekretariatet.

Fokus på unge

Medlemsmassen vår har en gjennomsnittsalder på nesten 60 år og vi vil gjerne få flere unge til å begynne med bier. Vi ønsker også å nå fram til unge med minoritetsbakgrunn, da mange ofte har erfaring med birøkt fra sine opprinnelige hjemland. I denne sammenhengen ønsker vi å benytte skolehager og nabolagshager som arena for å lære barn og unge om birøkt. Vi samarbeider med Økologisk Norge om prosjektet «Dyrk framtida- flere skolehager i Norge», som skal etablere skolehager i Viken og Oslo. Norges Birøkterlag vil lage et undervisningsopplegg for barna og vil sette ut bisamfunn i skolehagene, slik at barna kan være med på stell av biene og høste honning. Vi skal også samarbeide med Nabolagshager og det opplegget de har på Grønland i Oslo, der de jobber med ungdommer på 17-18 år med innvandrerbakgrunn. Vi skal lage et opplegg for å lære ungdommene her om bier og birøkt, og om hvordan man kan ha birøkt som yrke i fremtiden.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Ole Auten, Norges Birøkterlag (ole.auten@norbi.no)
Luis Cadahía-Lorenzo, Norges Birøkterlag (luis.cadahia-lorenzo@norbi.no)