Økologisk honningproduksjon, AVSLUTTET

Støtte fra Landbruksdirektoratet

Mye av norsk honningproduksjon er basert på ressurser i norsk vill natur og potensialet for økologisk honningproduksjon er god mange steder i landet. Antall økologiske birøktere har økt de siste årene, men det er fortsatt potensiale for flere.

Myndighetene har et mål om at etterspørselen etter økologisk mat skal dekkes av norsk produksjon så langt det er mulig. I tråd med med dette er formålet med prosjektet å øke produksjonen av økologisk honning.
Prosjektet ser på grunnene til hvorfor ikke flere birøktere går over til økologisk produksjon. I den sammenhengen er det gjennomført en spørreundersøkelse i samarbeid med Økologisk Norge og prosjektet Landbrukets Økoløft. Prosjektet ser også på dokumentasjonskravene som er spesielle for økologisk produksjon, og har samlet relevant informasjon her (www.norbi.no/okologisk-birokt).

Videre jobber prosjektet med å påvirke lønnsomheten for økologisk honning på ulike måter, samt sikre fortsatt tilgang til økologiske innsatsfaktorer, som voks og sukker. Formidling og informasjon om økologisk birøkt og honningproduksjon er en vesentlig del av prosjektet for å sikre lønnsomhet og rekruttering til økologisk birøkt. Aktivitetene her inkluderer innspill og påvirkning på jordbruksoppgjøret, fokus på økologisk produksjon på forskjellige kurs og publisering av artikler relaterte til økologisk drift og produksjon av økologiske produkter.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Astrid Bjerke Lund, Norges Birøkterlag