Screeningprosjekt av åpen- og lukket yngelråte

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet skal kartlegge forekomst av bakteriene som forårsaker yngelråte hos honningbier.

Prøver fra 450 ulike bigårder
De to meldepliktige bakteriesykdommene åpen- og lukket yngelråte forårsakes henholdsvis av Melissococcus plutonius og Paenibacillus larvae. Begge sykdommene bekjempes i dag med full sanering ved påvisning av positive PCR funn i driftsenheter. For å få et representativt bilde av geografisk utbredelse og prevalens av disse bakteriene vil det bli analysert prøver fra 450 driftsenheter med en geografisk fordeling basert på medlemsmassen i Norges Birøkterlag.

Ønsker sikrere kunnskap om de friske norske biene
Undersøkelsen baserer seg på påvisning av bakterienes DNA i honningprøver. Dette har vi tidligere gjennomført for lukket yngelråte i 2006, hvor man påviste Paenibacillus larvae i kun 1,3% av honningprøvene. Internasjonale undersøkelser viser at en stor andel av utenlandske driftsenheter er infisert av disse bakteriesykdommene. Dette er etter all sannsynlighet ikke tilfellet i Norge, men vi trenger forskning for å dokumentere dette.

Du finner mye informasjon om arbeidet på disse sykdommene her – se spesielt pkt. 5, Overvåkningsprogrammet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Mattilsynet, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet og Norges Birøkterlag.

Ved spørsmål om prosjektet, kontakt:
Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag