Hvor kan en ha bier, tilhørende regelverk?

Birøkt kan en drive nesten overalt, men vær obs på at det finnes områder der du ikke fritt kan velge hvilken bierase/underart du ønsker, såkalt reinavlsområder, og det er egne regler som innvirker på dine muligheter til å kjøpe, selge og flytte bifolk, regler som skal hindre spredning av sykdommer.

Jo mer det er av gode trekkplanter i nærheten av bigården og jo bedre klimaforholdene er på stedet, dess mer honning kan en regne med å få. Trekkplantene varierer fra sted til sted i landet. Løvetann, frukttrær, blåbær og spesielt bringebær er de viktigste trekkplantene på forsommeren. I august blomstrer røsslyngen og den gir ca. halvparten av den norske honningen (lynghonning).

Ingen, verker bier eller birøkter, er tjent med å etablere en ny bigårdsplass et sted med dårlig trekkgrunnlag eller der det allerede er mange birøktere, såkalt stor kubetetthet. Snakk med etablerte birøktere i området og vær lydhør for deres innspill! Det kan være aktuelt å flytte kubene for å benytte trekkmulighetene i andre strøk i perioder når det ikke er nok trekk der en bor. For å ha lov til å flytte biene må du bli en «Sertifisert birøkter», det vil si gjennomføre en kursrekke og bestå en avsluttende eksamen.

I Norge har vi tre underarter av bier; Krainer, Brune og Buckfast. For å ha mulighet til å opprettholde rene underarter er det etablert områder i Norge der det kun er lov å ha bier av definerte underarter. Du må sette deg inn i dette før du går til innkjøp av bier. Du finner oversikt over Reinavlsområdene og lovfestede parestasjoner her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-29-1509 

Det er flytterestriksjoner for å begrense spredning av trakémidd og varroa (se soneinndeling i vedlegg II i landdyrsporbarhetsforskriften. Kravene til slik flytting finnes i samme forskrift i § 13.

For å hindre spredning av plantesykdommen Pærebrann er det også Flytteforbud for bier i mellom enkelte områder og Områder i Norge som er fri for pærebrann

Sekretariatet får mange spørsmål om bikuber i tettbygde strøk. I tettbygde strøk må en ta hensyn til naboer og ferdsel på veg, men med snille bier går det bra i villahager. Vi birøktere vet at honningbier er snille og er opptatt av å sanke honning. Likevel er noen naboer redde for å bli stukket, eller de opplever at biene er til sjenanse for eksempel ved at de oppsøker vann. Vi oppfordrer derfor alle birøktere til å ta hensyn, så biene er til minst mulig sjenanse for andre. Vi anbefaler god informasjon til naboer om bier og birøkt, slik at gode naboforhold kan ivaretas og kanskje flere kan få øynene opp for den viktige jobben honningbiene våre gjør.

Ta hensyn til naboen:

  • Velg bigårdsplassering med omhu
  • Snu flyhullet vekk fra allmenn ferdsel.  Sett gjerne opp et stengsel, for eksempel en hekk, så biene flyr opp
  • Sett opp skilt