Vandringsbirøkt over landegrenser

Som generalsekretær, veterinær og birøkter er jeg sterkt bekymret for hvordan EU sin fremtidige nye dyrehelselov, hvor det tillates vandringsbirøkt over landegrensene, vil innvirke på norsk birøkt. Vi er særlig opptatt av det sykdomsforebyggende arbeidet som er nedlagt over langt tid, for å sikre en sunn bihelse i norske bifolk/kuber.

Norges Birøkterlag er redd for fremtidig norsk bihelse, dersom vandringsbirøkt tillates inn i Norge ved nytt regelverk. Kravene som stilles i den nye loven vil øke risikoen betydelig for å dra inn bisykdommer. Sekretariatet i Norbi jobber derfor aktivt med innspill til våre politikere, Mattilsynet, Bondelaget, Småbrukarlaget, Veterinærforeningen, media og andre interesseorganisasjoner. I forslaget til ny dyrehelselov i EU, slik den er skissert per i dag, gis det rom for vandringsbirøkt inn i Norge.

Norges Birøkterlag og vår seniorrådgiver Bjørn Dahle har arbeidet med de sykdommene som vi mener er mest relevante, og sett på hvordan de registreres og bekjempes i EU og i Norge. Norge har per i dag en markant strengere bekjempelse. God helsetilstand for våre bifolk har vært prioritert og sikret gjennom godt samarbeid mellom Mattilsynet, økonomiske støtteordninger fra staten, samt tid og innsats fra norske birøktere.

Per i dag er det ikke mulig å ta inn brukt kubemateriell, hvilket gjør vandring med bifolk praktisk talt umulig i henhold til nasjonalt lovverk. Et viktig spørsmål derfor hvilken stilling det norske regelverket har, i forhold til det internasjonale regelverket.

Loven er ikke besluttet, og her trenger vi alles engasjement og stemme for å få politikerne til å ta vår side i saken.

-Camilla Larsen

Verifiserte skader i dine bifolk?

Apimondia et internasjonal forbund for ulike Birøkterlag og -foreninger i verden. De er mest kjent som arrangør for Apimondia kongressene, som holdes annen hvert år i ulike deler av verden. https://www.apimondia.com/en/

Apimondia har også egne «working groups» som innenfor viktige områder arbeider for å bedre birøkten ved hjelp av forskning, utvikling og kunnskapsdeling. Nå ønsker de tilbakemelding fra norske birøktere som har verifiserte plantevernskader i sine bifolk, eller skade fra veterinære produkter.

Om du har verifiserte skader i dine bifolk, er vi takknemlig for om du følger lenken under og svarer på spørsmålene.

APIMONDIA Working Group ‘Adverse Effects of Agrochemicals and Bee medicines on bees’

THE WORLDWIDE REGISTRY OF HONEY BEE TOXICITY EVENTS

https://docs.google.com/forms/d/1rg-24GTQuKeh9Z93iIkTgdxGcbWUlehuTWkBDCF47aQ/viewform?c=0&w=1

Hello and welcome to this survey.

This is a very simple questionnaire in order to record any toxicity events by plant protection or veterinary medicinal products observed in your colonies. Honeybee colonies around the world are facing perturbing damages by a number of parameters and among them toxicants as plant protection or veterinary medicinal products, as well as their possible synergy.In order to grasp a global dimension of the frequency of the toxicity events occurring and the possible drivers, we would like to ask you to participate to this survey.

The survey is anonymous and it is an initiative of the APIMONDIA Working Group ‘Adverse Effects of Agrochemicals and Bee medicines on bees’. It is not designed to draw statistical conclusions, rather to register the events. Its aim is not to replace any detailed initiative taken by other organisations or countries. Finally, the results of the survey will not be used for personal or institutional benefits. However, they will be used through APIMONDIA Federation as a proof of honey bee toxicity in the world in order to draw the attention of Public Authorities to the issue ‘Health and survival of bees’.

When we will get a significant amount of data we will upload the results in www.apimondia.com for your information.

Please upload the link of the survey on your website and inform your colleagues about this.

In advance, thank you for your inputs and collaboration.

On behalf of APIMONDIA Working Group n°9 ‘Adverse Effects of Agrochemicals and Bee medicines on bees’

Dr. Fani Hatjina

Director of Institute of Animal Science
Hellenic Agriculture Org. «DEMETER»
63 200 Nea Moudania – Greece

Har du 5,1-voks på lager fra 2019? Ta en test nå.

Produsenten av den byggevoksen som flere birøktere klager på, ber birøkterne foreta en test når lynghonningen er høstet, men før innvintringen. Det har vært et vanskelig biologisk år for birøktere som bruker byggevoks med blanding av australsk og norsk voks og 5,1-preg på cellene. Biene bygger så stygt at tavlene må smeltes om, og flere birøktere sliter med å kunne innvintre på lyse tavler som biene skulle ha bygd ferdige på årets sommertrekk.

Gjør en test nå som dronene er fjernet fa bifolkene, men hvor dronningen fortsatt legger noen egg, sier produsenten på telefon til journalist i Birøkteren.

Sett inn to eller tre av de mye omtalte byggevoksplatene i yngelrommet etter at du har høstet lynghonningen. Altså ikke de stygt utbygde, men de byggevoksplatene du eventuelt har igjen på lageret ditt. Hvis du fôrer litt forsiktig, så ser du hvordan de bygger ut disse tavlene, sier produsenten. Han har selv gjort dette og sier at biene nå bygde helt fint.

Prøv på noen bifolk, for det hadde vært spennende å se om dette går bra, oppfordrer han.

Han ber oss forklare at hvis du skal trappe ned cellestørrelsen i yngelrommet for å nærme oss det han kaller «biologisk normal populasjonsdynamikk», med andre ord nærmere det som er mer naturlig for bier som får bygge fritt uten ferdigpregede byggevoksplater, må de ha tilgang til større cellestørrelse der de skal lagre honning (i skattekassene).

I fribygg i naturen yngler biene i mindre celler og lagrer honning i større celler.