Etiske retningslinjer for Norges Birøkterlag

De etiske retningslinjene gjelder for frivillige, tillitsvalgte, kursledere, ansatte og andre som er
tilknyttet Norges Birøkterlag, heretter kalt «representanter». For at det skal være sammenheng
mellom liv og lære, er det viktig at de etiske retningslinjene etterleves. Styrets leder har ansvar for å
gjøre retningslinjene kjent, ved å orientere i styremøte og protokollføre dette. Alle skal rette seg
etter organisasjonens vedtekter, de etiske retningslinjene og andre relevante styringsdokumenter.
Alle representanter skal til enhver tid følge norsk lov i sitt arbeid for Norges Birøkterlag.

Om Norges Birøkterlag

Norges Birøkterlag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta medlemmenes
interesser innen birøkt og alle områder som kan ha betydning for denne.
Norges Birøkterlag skal arbeide for en rasjonell og lønnsom birøkt. Dette gjelder bihelse,
forskning, avl, forsøk og erfaringsutveksling. Norges Birøkterlag skal også ivareta birøkten gjennom
undervisning, rådgivning og økonomi. Norges Birøkterlag skal arbeide for en ordnet og trygg
omsetning av honning og bivoks.

Norges Birøkterlag skal være inkluderende og skape motiverende fellesskap for alle.

Ivareta omdømme

Representanter skal opptre på en måte som ivaretar Norges Birøkterlags gode omdømme, og unngå
å foreta seg noe som kommer i konflikt med organisasjonens interesser. Dette gjelder på nett,
overfor media eller ved personlig kontakt.
Alle som representerer, eller kan oppfattes som å handle, på vegne av organisasjonen Norges
Birøkterlag i offentligheten, oppfordres til å være bevisst på sin rolle. Når du ikke opptrer på vegne av
Norges Birøkterlag, bør du presisere det.

Økonomisk ansvarlighet

Alt arbeid skal utføres med ærlighet, redelige hensikter og uten bestikkelser eller korrupsjon. Vi
etterstreber åpenhet og etterrettelighet i alt vi foretar oss. Representanter skal opptre økonomisk
forsvarlig og ivareta organisasjonens midler til medlemmenes beste.
Norges Birøkterlags representanter skal ikke utnytte sin posisjon i organisasjonen til egen eller
andres vinning. Hvis det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til en
representants upartiskhet, forutsetter reglene om habilitet at representanten ikke skal delta i
behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken.

Trygghet for alle

Norges Birøkterlags medlemmer skal føle seg trygge og bli behandlet med respekt i organisasjonens
ulike arenaer. Dette innebærer at:
– medlemslister og annen sensitiv informasjon skal behandles på en forsvarlig måte og ikke komme
tredjepart i hende.
– hensyn til personvernet skal overholdes på alle organisasjonens arenaer, jf. retningslinjer for
sosiale- og andre medier.
– du som representant for en organisasjon oppfordres til bevissthet om alkoholkonsum, spesielt på
arenaer hvor mindreårige er til stede. Ingen skal oppleve drikkepress på organisasjonens
arrangementer.
– krenkende adferd som mobbing, netthets og seksuell trakassering aksepteres ikke i organisasjonen,
og skal rapporteres til sentralstyret. Se Likestillings- og diskrimineringsombudet https://www.ldo.no/
og Arbeidstilsynet https://www.arbeidstilsynet.no/

Brudd på retningslinjene

Lovstridige forhold skal politianmeldes. Dersom representanter bryter de etiske retningslinjene, kan
dette medføre disiplinærtiltak, jfr. vedtektene. I ytterste konsekvens vil arbeidsforhold, verv eller
annet engasjement i organisasjonen kunne bli avbrutt.
Brudd på de etiske retningslinjene skal tas opp med nærmeste leder. Der dette er vanskelig,
uavhengig av hvilken årsak, kontakt fylkesleder eller sentralstyret for råd.

Norges Birøkterlag, versjon desember 2021.