Lokallagene

Norges Birøkterlag er organisert i 105 lokallag fordelt over hele landet.

Lokallagets høyeste organ er årsmøtet, der medlemmene har tale- og stemmerett. I tiden mellom årsmøtene ledes lokallaget av et styre.

På denne siden kan du lese mer om:

Aktiviteter

Lagsbigård

Kommunikasjon

Plakater, brosjyrer, o.l.

Pengestøtte

Sukkeravgift

Politiattest

Forsikring (egen side)

Møter, aktiviteter

Det anbefales å lage en aktivitetsplan med dato, aktivitet og hvem som er ansvarlig. Bestem tema for medlemsmøter, dato og klokkeslett.  Skaff foredragsholder og lokaler.

PR: informere medlemmer og andre potensielle medlemmer f.eks via epost, sosiale medier, lokalavisens «hva skjer» spalte, plakat på butikken, lokalradio.

Forslag til aktiviteter:

Vår Sommer Høst Vinter
Dronningavlkurs Pollinering Hvordan var honninghøsten? Rammesnekring
Svermhindring Grillkveld Slynging/ røring/ tapping/ salg Julebord
Vårutvikling Møter i bigården Innvintring/ varroabehandling Kurs i KSL
Nybegynnerkurs Delta på messe/ lokale arrangementer e.l. Overvintring Årsmøte
Økologisk birøkt Aktuelle hendelser Vandring Planlegge neste års aktivitetskalender
Dugnad Innføring/ merking av dronninger Felles vokssmeltingsdag
Aktuelle birøktere Kurs i honningbehandling Lagsaktiviteter

Tema  Kurs  Sosialt  Annet

Gå til toppen av siden

Lagsbigård

En lagsbigård er et samlingssted.  Det kan fungere som ramme for kurs, for det sosiale liv i foreningen, gi bidrag til lagets økonomi, bidra til aktivitet og være en forutsetning for lagets vekst.  Lagsbigården kan være svært nyttig for å informere samfunnet om bier og birøkt. Her kan man ta imot kommende birøktere og andre som er interessert i birøkt.

Norges Birøkterlag vil oppfordre lagsbigårder til å gjennomgå sine rutiner rundt smittetiltak. Alle birøktere må ta smitterisiko på alvor. Norges Birøkterlag minner om at overtrekksokker/rene støvler er en selvfølge ved besøk i andre bigårder også i lagsbigården, og man tar absolutt ikke med egne hansker, kubeskrape eller annet utstyr som kommer i kontakt med bikubene  i lagsbigården.

Se info om utbruddet av Lukket yngelråte høsten 2022 og Tiltak om lukket yngelråte

Lagsbigårder organiseres på mange ulike måter avhengig av forutsetningene laget har.  Les mer i heftet «Inspirasjon og informasjon om lagsbigårder» og få inspirasjon.

 

Gå til toppen av siden

Kommunikasjon

For at en organisasjon skal fungere trenger man å dele informasjon, gi tilbakemeldinger og snakke sammen. Hvem skal man kommunisere med – og hvordan?

Internt i styret: Alle skal ha tilgang på den samme informasjonen, slik at alle kan få gjort den jobben de er satt til å gjøre.  Det kan være lurt å lage en «dropbox-løsning» e.l. der alle i styret har tilgang til dokumentene.

Til medlemmene: Styret har ansvar for at alle medlemmer blir informert om hva som skjer.  Det er lurt å ha faste rutiner og kanaler for dette, for eksempel via nyhetsbrev, invitasjoner, nettside, sosiale medier osv, slik at medlemmene vet hvor de kan få informasjon og hva de kan forvente seg.  Dette må være en toveiskommunikasjon.

Fylkeslaget skal også ha kontakt med de tillitsvalgte i lokallagene og sentralleddet.

Utenfor organisasjonen:
Åpne møtet/presentasjoner
Nettsider/sosiale medier
Oppslag i media (avis, tv, radio)
Informasjonsstand
Plakater/bannere
Annonser
Invitasjoner

 

Gå til toppen av siden

Sukkeravgift

Før 15. oktober: Søknadene med kvitteringer, registreres på MinSide av søkerne selv (de kan gjøre endringer fram til fristen).

Lokallagsstyret hjelper dem som ikke klarer å registrere det på nett.

Hvis noen som ikke er medlem av Norges Birøkterlag ønsker å søke, må de ta kontakt med post@norbi.no for å få tilgang. Det er kun mulig å søke for inneværende år.

16. oktober – 5. november: I denne perioden skal leder, eventuelt et styremøte, godkjenne søknadene på nett. Hvem som har søkt vil ikke være synlig før 16. oktober. For mer informasjon se «Medlemsregister på Min Side»

En del lag velger å bruke et styremøte til å gå gjennom søknadene.  Noen lag ber om å få se kvittering for sukkerkjøp, før de godkjenner søknaden.

Sjekkliste for behandling av søknader finnes her.

Sukkeravgiften utbetales normalt i månedsskiftet januar/februar til de som er godkjent.

Gå til toppen av siden

Politiattest

For frivillige organisasjoner som har aktiviteter med mindreårige eller personer med utviklingshemming er det krav om politiattest for de involverte.  Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

Det kan også være aktuelt hvis man jobber mot f.eks asylmottak. https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/opplysninger-i-politiattesten/#undefined

Det er personens faktiske oppgaver som avgjør om personen kan avkreves politiattest, ikke tittelen på vervet eller jobben. Laget må bekrefte behovet for politiattest på eget skjema som legges ved den enkeltes søknad.

Laget bekrefter formålet med politiattest med skjemaet «Bekreftelse på formål», som legges ved enkeltsøknader: https://www.politi.no/vedlegg/… enkelt søker om politiattest elektronisk via lenke til ”elektronisk søknad om politiattest” på Politiets sider.

 

Gå til toppen av siden