Årsmøtene

Årsmøtene er lagenes viktigste beslutningsarena. Her finner du snarvei til informasjon om:

Årsmøte i lokallag

Årsmøte i fylkeslag

Årsmøte i Norges Birøkterlag

Årsmøte i lokallag

Gjennomføringen av årsmøtene lokalt er nedfelt i vedtektene; § 18 og §19. Innkalling sendes med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet i lokallaget skal holdes innen utgangen av desember.

Ekstraordinære årsmøter skal holdes hvis styret, revisorene eller minst 1/3 av medlemmene i lokallaget. Ekstraordinært årsmøte kalles inn med minst en måneds varsel og skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallinga. Det står flere detaljer i vedtektene.

Innkallingen til årsmøtet skal inneholde sakliste med:

Viser hva laget har gjort det siste året. Sammen med årsregnskapet, skal det gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i laget. Den bør inneholde minimum følgende punkter:

 • Antall medlemmer og gjerne utviklingene de siste årene. Noen tar med kjønnsfordeling
 • Hvem har vært i styret, når ble den enkelte valgt og for hvor lenge
 • Antall styremøter og antall saker som er behandlet
 • Hovedsaker styret har behandlet
 • Oversikt over hvem som har hatt andre verv i eller for laget, f.eks revisor, valgkomite, kursansvarlig
 • Kontakt med andre lag/myndigheter mm. Deltakelse på møter i andre organisasjoner.
 • Litt om økonomien
 • Gjennomførte aktiviteter både innad i laget og utad
 • Kursvirksomhet

Hvis aktuelt:

 • Lagsbigård
 • Forklaring på hvorfor man ikke har gjennomført ting som står i arbeidsplanen
 • Lagets utstyr
 • Sukkeravgift (hvor mange som har søkt totalt, antall kuber totalt og antall kilo sukker totalt)
 • Aktivitet på sosiale medier/i media
 • Avlsråd

Årsmelding sendes normalt ut sammen med innkallingen til årsmøtet.

 • Regnskap
  Viser inntekten og utgiftene for det siste året.  Hvor inntekten kommer i fra og hva pengene er brukt på. Sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet.
 • Arbeidsplan
  Viser hva laget har tenkt å gjøre det neste året. Utgiftene/inntektene fra dette vises i budsjettet.
 • Budsjett med kontingentforslag
  Budsjettet viser hvilke inntekter laget forventer å få og hvor mye penger laget har tenkt å bruke dette året/hva pengene skal brukes til.
 • Valg
  Valgnemnda legger fram ei innstilling på hvem årsmøtet kan velge som tillitsvalgte.
 • Revisjon av regnskap – revisors beretning.
  Revisor skriver noen linjer om regnskapet og om revisor syns det kan godkjennes.
 • Eventuelt andre saker som er sendt styret skriftlig minst en måned før årsmøtet.

Årsmøtepapirene sendes medlemmene i god tid før årsmøtet, senest 14 dager før.

Gjennomføring av årsmøtet

Årsmøtet styres av lederen inntil ordstyrer(e) er valgt.
Årsmøtet skal behandle:

 • Valg av ordstyrer(e) og referenter.
 • Valg av to til å skrive under protokollen.
 • Årsmelding.
 • Årsregnskap.
 • Evt innsendte saker.
 • Årsplan.
 • Budsjett med fastsetting av kontingent

Valg av:

 • leder for ett år.
 • styremedlemmer
 • varamedlemmer
 • Revisor(er): en eller to revisorer og et varamedlem
 • Medlemmer til valgnemnda
 • Utsendinger: Lokallaget velger delegater til årsmøtet i fylkesbirøkterlaget.

Styrets medlemmer kan ikke avgi stemme ved godkjenning av årsmelding, årsregnskap og valg av revisorer og deres vara.

Protokoll/referat fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte bør inneholde:

 • navn på laget som har avholdt møte
 • dato og sted for årsmøtet
 • opplysning om hvor mange som var til stede, eventuelt hvem som deltok
 • valg av styre, med fullstendig oversikt over styrets sammensetning etter valget
 • informasjon om sakene som har vært til behandling/vedtak som er gjort

Årsmøtereferatet skal underskrives av de som er valgt av årsmøtet til å skrive under.

Referatet fra årsmøtet i lokallaget sendes fylkeslaget for arkivering, sammen med årsregnskapet og årsmeldinga.

Gå til toppen av siden

Årsmøte i fylkeslag

Gjennomføringen av årsmøtene nedfelt i vedtektene; for fylkeslagene §§ 12 og 13. Innkalling sendes med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet i fylkeslaget skal holdes innen 15 februar.

Ekstraordinære årsmøter skal holdes hvis styret, revisorene eller minst 1/3 av lokallagene krever det. Ekstraordinært årsmøte kalles inn med minst en måneds varsel og skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallinga. Det står flere detaljer i vedtektene.

Innkallingen til årsmøtet skal inneholde sakliste med:

 • Årsmelding/årsberetning Se forslag til mal her.

Viser hva laget har gjort det siste året. Sammen med årsregnskapet, skal det gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i laget. Den bør inneholde minimum følgende punkter:

 • Antall medlemmer og gjerne utviklingene de siste årene. Noen tar med kjønnsfordeling
 • Hvem har vært i styret, når ble den enkelte valgt og for hvor lenge
 • Antall styremøter og antall saker som er behandlet
 • Hovedsaker styret har behandlet
 • Oversikt over hvem som har hatt andre verv i eller for laget, f.eks revisor, valgkomite, kursansvarlig
 • Kontakt med andre lag/myndigheter mm. Deltakelse på møter i andre organisasjoner
 • Litt om økonomien
 • Gjennomførte aktiviteter både innad i laget og utad
 • Kursvirksomhet

Hvis aktuelt:

 • Lagsbigård
 • Forklaring på hvorfor man ikke har gjennomført ting som står i arbeidsplanen
 • Lagets utstyr
 • Aktivitet på sosiale medier/i media
 • Avlsråd

Årsmelding sendes normalt ut sammen med innkallingen til årsmøtet.

 • Regnskap
  Viser inntekten og utgiftene for det siste året.  Hvor inntekten kommer i fra og hva pengene er brukt på. Sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet.
 • Arbeidsplan
  Viser hva laget har tenkt å gjøre det neste året. Utgiftene/inntektene fra dette vises i budsjettet.
 • Budsjett med kontingentforslag
  Budsjettet viser hvilke inntekter laget forventer å få og hvor mye penger laget har tenkt å bruke dette året/hva pengene skal brukes til.
 • Valg
  Valgnemnda legger fram ei innstilling på hvem årsmøtet kan velge som tillitsvalgte.
 • Revisjon av regnskap – revisors beretning.
  Revisor skriver noen linjer om regnskapet og om revisor syns det kan godkjennes.
 • Eventuelt andre saker som er sendt styret skriftlig minst en måned før årsmøtet.

Årsmøtepapirene sendes medlemmene i god tid før årsmøtet, senest 14 dager før.

Gjennomføring av årsmøtet

Fylkesårsmøtet: Lokallagene møter med det antall utsendinger som kommer fram av de utfyllende bestemmelsene som hvert fylkeslag vedtar (jmf. §13).  Årsmøtet vedtar hvem som har talerett i tillegg til delegater. Årsmøtet styres av lederen inntil ordstyrer(e) er valgt.
Årsmøtet skal behandle:

 • Valg av ordstyrer(e) og referenter.
 • Valg av to til å skrive under protokollen.
 • Årsmelding.
 • Årsregnskap.
 • Evt innsendte saker.
 • Arbeidsplan.
 • Budsjett med fastsetting av kontingent

Valg av:

 • leder for ett år.
 • styremedlemmer
 • sekretær
 • kasserer
 • varamedlemmer
 • Revisor(er): en eller to revisorer og et varamedlem
 • Medlemmer til valgnemnda
 • Utsendinger: Fylkeslaget velger delegater og varadelegater til Norges Birøkterlags årsmøte.

Styrets medlemmer kan ikke avgi stemme ved godkjenning av årsmelding, årsregnskap og valg av revisorer og deres vara.

Protokoll/referat fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte bør inneholde:

 • navn på laget som har avholdt møte
 • dato og sted for årsmøtet
 • opplysning om hvor mange som var til stede, eventuelt hvem som deltok
 • valg av styre, med fullstendig oversikt over styrets sammensetning etter valget
 • informasjon om sakene som har vært til behandling/vedtak som er gjort

Årsmøtereferatet skal underskrives av de som er valgt av årsmøtet til å skrive under.

Referatet fra årsmøtet i fylkeslaget arkiveres f.eks på Teams sammen med årsregnskapet og årsmeldinga.

Før 16. februar skal fylkeslaget ha meldt inn liste over delegater og varadelegater til Norges Birøkterlags årsmøte til post@norbi.no

Gå til toppen av siden

Årsmøte i Norges Birøkterlag

Årsmøtet for Norges Birøkterlag skal gjennomføres innen 20. april hvert år, i henhold til vedtektene § 9. Det kalles inn med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallinga til de lokale birøkterlagene oversendes saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett med kontingentforslag, årsplan, valgnemndas innstilling og evt. Innkomne saker. Hvert fylkeslag har rett til å møte med de delegater de velger på sine årsmøter.

Forslag til vedtektsendringer må være sendt styret (post@norbi.no) innen 1. januar.

 

Gå til toppen av siden