Fylkeslagene

Norges Birøkterlag har et ledd mellom lokallagene og sentralleddet Norges Birøkterlag, som kalles Fylkeslag.  De følger delvis fylkesstrukturen fra før 2020.

Fylkesrepresentant: I «fylker» med 1 eller 2 lag har de ikke et eget fylkeslag, men en fylkesrepresentant. Det gjelder: Troms, Sogn og Fjordane. Fylkesrepresentanten deltar på fylkesledermøter. I fylker med fylkesrepresentant er det ingen fylkeskontingent.

I vedtektene står det at fylkeslaget skal:

• arrangere møte med lederne i samtlige lokale birøkterlag for å drøfte aktuelle oppgaver og planer
• gi tillitsmannsopplæring
• sende forslag til valgnemnda i Norges Birøkterlag på kandidater til alle verv som er på valg.

Hvert fylkeslag kan ha utfyllende bestemmelser utover vedtektene.

Hvert fylkeslag har en kontaktperson i sentralstyret i Norges Birøkterlag.

Her finner du informasjon om:

Avlsarbeidet

Arrangement

Næringspolitikk

Mattilsynet

Jordbruksforhandlinger

Forsikring

Pengestøtte

Arkiv

Avlsarbeidet

De fleste fylkeslag har et faglig utvalg som forvalter avlsmaterialet som Norges Birøkterlag sender ut, og driver parestasjoner
Se vedtektene for faglige utvalg.

Arrangement

Fylkeslaget kan arrangere eller kurs og møter/fagmøter som det enkelte lokallag ikke har grunnlag for å arrangere, de kan samordne kurs og aktiviteter mellom lagene. Flere fylkeslag deltar på messer og utstillinger som dekker større områder enn lokallagets eller der det kreves så mange for å bemanne standen/boden at det er naturlig å dra inn deltakere fra flere lag.

Det kan være naturlig at fylkeslaget arrangerer:

  • Fagmøter/medlemsmøter
  • Videregående kurs ?
  • Sertifiseringsforedrag: Fylkeslaget arrangerte tidligere et årlig foredrag i samarbeid med Norges Birøkterlag. Nå er dette foredraget tilgjengelig digitalt.
  • Utstillinger

Gå til toppen av siden

Næringspolitikk

Her kommer det mer tekst.

Forsikring

Norges Birøkterlag har forsikring for tillitsvalgte. Du kan lese mer om denne forsikringen her.

Arkiv

Lagring av historiske/ bevaringsverdige dokumenter. Norges Birøkterlag tilbyr lagringsmulighet for fylkeslagene på plattformen TEAMS. Her bør viktige dokument ligge, så de er tilgjengelig for senere styrer og andre som har behov for dem. Fylkeslaget administrerer arkivet for fylkeslagets (og lokallagenes) dokumenter på Teams.

Brukerveiledning finner du her: Hvordan bruke Teams?

 

Gå til toppen av siden

Mattilsynet

Ved sykdomsutbrudd blir ofte fylkeslaget kontaktet, så dere kan være med og koordinere informasjonen (i samarbeid med Norges Birøkterlag), mellom Mattilsynet, medlemmene mm. Dette gjelder emner som:

  • Bisykdommer
  • Pærebrann
  • Slyngerom – omsetning

Fylkeslaget bør utnevne en kontaktperson for Mattilsynet og andre offentlige institusjoner, så de vet hvem de skal kontakte ved sykdomsutbrudd, høringsforslag o.l. Fylkeslaget bør på eget initiativ ta kontakt motsatt vei for å minne om at birøkt finnes og hvilke behov vi har og at vi bør være med på høringer og annet som angår birøkt.

Gå til toppen av siden

Jordbruksforhandlinger

I jordbruksforhandlingene er fylkesleddet (eventuelt i samarbeid med andre fylkeslag som dekker samme geografiske fylke) den naturlige aktør i møter med Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Landbruksavdelingen og Klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren.

 

Gå til toppen av siden