Kompetansekurs i birøkt

OBS:

I kurset kan det forekomme henvisninger til «Forskrift om birøkt». Denne ble opphevet 28/4-2022, og erstattet av flere andre forskrifter. Disse er:

Målsetting med kurset: Gi birøktere god kunnskap om ulike sykdommer på bier, sykdomsforebygging og egensertifisering av egen bigård. Med bakgrunn i denne kunnskapen, bestå eksamen for så å bli godkjente som sertifiserte birøktere.

Gjennomføringen er beskrevet i studieplanen som du finner her: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9527.

Målgruppe: Birøktere som selv ønsker å gjennomføre forskriftsmessig kontroll av egen bigård og er over 18 år.

Obligatoriske læremidler:

Støttelitteratur (ikke obligatorisk):

«Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhållet», av Ingemar Fries og Preben Kristiansen (svensk). Denne kan kjøpes i nettbutikken til Honningcentralen.

Den selges også i flere svenske nettbutikker, men kontroller om de kan sende boken til Norge før bestilling.

Introduksjon til opplegg av studiet:

Kurset er beregnet til 4 kvelder à 3 timer i gruppe uten lærer, arrangert av lokallaget, samt et foredrag i regi av Norges Birøkterlag sentralt. Man skal i gruppen diskutere oppgaver, samt innholdet i kompendiet. I tillegg får man oppgaver som skal løses hjemme. Kurset avsluttes med en eksamen.

Praktisk organisering:

Lokallagene arrangerer de fire kurskveldene på til sammen 12 timer hvor gruppen diskuterer oppgaver. Det anbefales at lokallaget oppnevner en av deltakerne i hver studiering som praktisk ansvarlig. Anbefalt størrelse på gruppene er mellom 5 og 8 deltakere (minimum 3). For å få støtte av Studieforbundet natur og miljø må et lag stå som ansvarlig arrangør av kurset, men det er selvsagt ingenting i veien for at birøktere selv kan gå sammen og arrangere kurs (men de får da ikke studiestøtte). Samlingene kan gjerne gjennomføres som nettmøter, ved bruk av Teams/ Zoom/ tilsvarende, med mindre man kan samles fysisk på en måte som er innenfor gjeldende regelverk.

Dette kurset skiller seg i vesentlig grad fra andre kurs:

 • Kurset og/ eller studieringene kan ledes av en deltaker, ikke nødvendigvis en kursleder
 • Det er kun teori som gjennomgås.
 • Det er ingen begrensning på antall som gjennomfører samtidig, da hele kurset med fordel kan gjennomføres digitalt i grupper på 3-6 personer.
 • Det er også en obligatorisk eksamen som må bestås for å få godkjent status som sertifisert birøkter.

Behovet for kurs oppstår lokalt, og lokallaget avgjør selv omfang på kurset ut i fra lokale forhold, muligheter og begrensninger. Digitale løsninger åpner for deltakelse fra hele landet, uavhengig av geografi. Det er selvsagt også mulig å gjennomføre fysiske samlinger der forholdene ligger til rette for det.

Lokallaget v/kursansvarlig setter opp et kurs i arrangementsportalen: https://norbi.profundo.no/minside/arrangement (krever innlogging på Min Side, samt tilgang til å opprette arrangement), alternativt kan man be om støtte fra sekretariatet på det tekniske.

Noen praktiske tips for oppsettet i arrangementsportalen:

 • Legg inn navnet på lokallaget i tittelen på kurset, da vil det bli synlig i «Aktivitetskalenderen» på nettsiden.
 • Legg inn mest mulig relevant informasjon i feltene «Info om arrangement» og «Arrangementspesifikke betingelser», som sted, datoer, klokkeslett, hvem det er åpent for,…: Det vil gjøre det enklere for eventuelle deltakere å avgjøre om de skal melde seg på eller ikke.
 • Dato for kurs start og avslutning blir synlig på kursbeviset. Kursbeviset blir tilgjengelig på «Min Side» etter at sluttdato er passert, for de som består eksamen.

Etter gjennomført påmelding sendes kursmateriell ut til alle deltakere. Det er derfor viktig å beregne god tid fra påmeldingen stenges til kurset starter, da det går noen dager før posten kommer fram. Kursmateriellet sendes normalt ut første torsdag etter at betaling for deltakelse er registrert.

Det utpekes en eller flere ansvarlige for gruppearbeid/ diskusjonsgrupper, og dato og tid for samlinger avtales lokalt i gruppene.

For å bli godkjent må man delta på minst 75 % av kurset og være over 18 år. Se mer informasjon i studieplanen her.

Kurshefter og eksamensoppgaver bestilles i god tid før kurset fra Norges Birøkterlag.  Norges Birøkterlag fakturerer deltakerne for den obligatoriske kursavgiften på kr. 850 + kr. 100,- for porto og ekspedisjon, totalt kr. 950,-.

Resertifisering:

Sertifiseringen/ kursbeviset er gyldig i 10 år, og deretter må man ta eksamen på nytt. For resertifisering kreves det kun at man tar eksamen. Vi anbefaler at de også får med seg foredraget og leser kurskompendiet, da mye kan endres på 10 år. Prisen er den samme som ved første gangs sertifisering, dvs. kr 950,-

Framdriftsplan:

Det er ikke satt noen normert tid for gjennomføring, men avhengig av deltakernes forutsetninger og ledig tid kan kurset normalt vare fra 1 til ca. 8 uker.

Første kurskveld: Forebyggende helsearbeid i egen bigård. Hvorfor sertifisere? Hva er god hygiene? Registrering av bigårdsplasser. Merking av kuber og oversikt over flytting av kuber. Forskrifter.

Andre kurskveld: Hvordan spres sykdommer, og hvordan kan dette forebygges. Rengjøringsrutiner i egen birøkt. Voks og vokshygiene. Forskrifter.

Tredje kurskveld: Driftsform med minst mulig sverming. Forskrifter. Lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel, liten kubebille, tropilaelapsmidd, vairimorpha (nosema), varroa, virus, trakémidd.
Kort film om bruk av Api-Bioxal: https://www.youtube.com/watch?v=GiXKZ0iLHQc

Fjerde kurskveld: Kalkyngel, voksmøll og andre problemer. Plan for inspeksjon i praksis. Mattilsynets skjema for egensertifisering. Skjema for egenkontroll.

Oppgavesett til kurset finner du her.

Foredrag i regi av Norges Birøkterlag finnes her:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfwpAkW-EGbJTnSfKYxTUtlgguKhratX5

Eksamen.

Eksamen gjennomføres digitalt, og lenke til eksamen sendes ut pr. e-post fra sekretariatet. Retting av eksamen gjøres sentralt. Tilbakemelding (bestått/ ikke bestått) gis til den enkelte pr. e-post, og kursbevis gjøres tilgjengelig på Min Side.

Ved stryk får deltakeren en sjanse til å ta ny eksamen. Denne vil være en annen utgave, og gjennomføres etter avtale med kursansvarlig i lokallaget. Ved 2. gangs stryk må hele kurset gjennomføres på nytt.

Tiltaksliste/ sjekkliste:

 1. Behov for kurs oppstår. Avhengig av tidligere erfaringer/ praksis kan det være hensiktsmessig å forhøre seg med tilstøtende lokallag om planer for gjennomføring av kompetansekurs.
 2. Lokallaget tar kontakt med Norges Birøkterlag på post@norbi.no for avklaring av detaljer. Kurset settes opp i arrangementsportalen etter avtale og dialog med kursansvarlig. Unntaksvis kan kursansvarlig gis tilgang til å sette opp kurs, dette krever i så fall en runde med opplæring.
 3. Søknad om tilskudd fra Studieforbundet Natur og Miljø kan opprettes her: https://www.naturogmiljo.no/tilskudd
 4. Planlegg med god tid fra påmeldingen stenger til kurset starter, så sekretariatet rekker å pakke kursmateriellet, og posten rekker å levere .
 5. Registrering og betaling gjennomføres i arrangementsportalen, da dette er en forutsetning for tildeling av kursbevis ved bestått eksamen.
 6. Etter at påmelding er stengt og alle har betalt, sendes kursmateriell til den enkelte deltaker. Det anbefales at kursansvarlig har en dialog med sekretariatet for å sikre at alle får tilsendt kursmateriell i tide.
 7. Kurset gjennomføres iht. studieplanen. Det er viktig at alle temaene gjennomgås og diskuteres grundig.
 8. Tid for eksamen avklares med deltakerne, og ønsket dato meldes til sekretariatet. Det bør tilstrebes at alle kan gjennomføre eksamen samtidig.
 9. Sekretariatet sender ut kobling til eksamen, og retter denne normalt innen 2-3 virkedager.
 10. Alle som består eksamen får tilbakemelding pr. e-post, og kursbeviset gjøres tilgjengelig på «Min Side». Dersom noen stryker, se avsnittet «Eksamen».
 11. Etterarbeid/ evaluering etter behov.