Nybegynnerkurs

 

Her finner du informasjon om nybegynnerkurs i birøkt.

Målsetting med kurset:

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne starte opp med birøkt på en forskriftsmessig og samfunnsmessig forsvarlig måte.

Målgruppe: Alle som har interesse for birøkt og ønsker å lære mer.

Obligatoriske læremidler:

 • Norges birøkterlag har utviklet læringsmateriell i form av presentasjoner og filmer som kan brukes på ulike måter avhengig av instruktørens preferanser.  Det er tilrettelagt for stor grad av fleksibilitet i gjennomføringen, ved bruk av både digitale plattformer med og uten lærer/ veileder, og fysiske samlinger med lærer/ veileder.
 • Boken «BIRØKT- en praktisk grunnbok» er obligatorisk pensum på kurset. Boken er utarbeidet av Roar Ree Kirkevold og Trond Gjessing i 2023, den er på 240 sider og tilpasset det digitale kursopplegget.
 • Tilgang til kursportal i Simplero, samt boken «BIRØKT- en praktisk grunnbok» koster kr. 800,- pr. deltaker.

Introduksjon til opplegg av studiet:

Kurset bygger på studieplan 415 hos Studieforbundet Natur og Miljø. Denne finner du her: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/415

Norges Birøkterlag har utarbeidet et sett med teoretiske leksjoner, ekstra lærestoff og kontrollspørsmål. Disse er tilgjengelig for deltakerne på en digital læringsplattform (Simplero). Dette gjør det mulig å gjennomføre de teoretiske leksjonene på egen hånd, og på den tiden det passer for den enkelte. Det er også anledning til å laste ned leksjonene, og man kan repetere lærestoffet så ofte som ønskelig.

Praktisk organisering:

De teoretiske presentasjonene forutsettes gjennomgått av den enkelte deltaker i forkant av samlingene, og skal utgjøre grunnlaget for diskusjoner og avklaring av problemstillinger.

Den praktiske delen av kurset består av samlinger der deltakeren, under veiledning, skal få erfaring med håndtering av honningbier og de arbeidsoppgavene som påfaller i løpet av året. Omfanget av praksisen bør være på minst 15 timer totalt, fordelt på flere samlinger med tidsaktuelle temaer gjennom sesongen. Her er det stor grad av frihet i valg av metode, og dette må tilpasses lokale forhold.

Det er kvaliteten på den praktiske undervisningen og tilbakemeldingene som avgjør hvor bra læringsutbyttet blir for den enkelte deltaker.

Krav til lærer/ instruktør:

Lærer/ instruktør må ha erfaring som birøkter, og ha tilgang til bigård(er) for å gjennomføre praktisk undervisning/ øvinger med elevene.

Lærer/ instruktør BØR ha gjennomført kurslederkurs i regi av Norges Birøkterlag, eller ha annen pedagogisk utdanning/ erfaring.

Framdriftsplan: 

Kurset tar for seg det grunnleggende nivået innen birøkt.

Det er utarbeidet ferdige presentasjoner som tar for seg følende tema:

1) Bienes biologi

2) Birøkterens utstyr

3) Året i bigården, del 1

4) Året i bigården, del 2

5) Biehelse

6) Bigården og trekkplantene

7) Praktisk arbeid i bigården

8) Avleggere og dronningavl

9) Honningbehandling

10) Økologisk birøkt

11) HMS og ergonomi i birøkten (ny i januar 2024)

Det anbefales å gjennomføre 4 samlinger à 3 timer, fordelt på leksjon 1 i første samling, leksjon 2, 3 og 4 på andre samling, leksjon 5, 6 og 7 på tredje, og resterende på siste samling.

I kursportalen er kurset bygget opp etter denne modellen, men dette kan avvikes ved behov.

Kursportalen Simplero:

Etter påmelding får deltakerne en e-post med kobling til teorileksjonene som ligger i kursportalen «SIMPLERO»

I kursportalen presenteres teorileksjonene i rekkefølge, med læringsmål for hele kurset, og for hver leksjon som første punkt.

Nybegynnerkurs i birøkt

 

I venstre marg er det en navigasjonsrute som viser hvor man befinner seg i progresjonen. Det er også navigasjonspiler som peker til «forrige leksjon» og «neste leksjon».

Ved å klikke på «Next lesson» eller velge på menyen kommer man seg videre i kurset.

Den enkelte leksjonen er bygget opp på en PowerPoint-presentasjon, og spilles av som en film med tale. Denne kan spilles av så mange ganger som man ønsker, og i det tempo som passer for hver enkelt.

Det er også lagt inn kontrollspørsmål og muligheter for å laste ned dokumentasjon. Denne portalen er under arbeid, og det blir lagt til flere funksjoner etter hvert.

 

En naturlig progresjon i kurset kan være at all teori gjennomgås i løpet av vinteren/ våren, og så gjøres det praktiske gjennom sommersesongen. Det er rom for å lage egne løsninger med eksempelvis teorileksjoner som etterfølges av praksis, forutsatt at alt av lærestoff gjennomgås.

Her kan du se en kort presentasjon av løsningen i Simplero: Demo nybegynnerkurs (åpnes i YouTube i en ny fane).

 

Jeg skal arrangere kurs, hva gjør jeg? 

 1. Lokallaget tar kontakt med Norges Birøkterlag på post@norbi.no for avklaring av detaljer.
 2. Planlegg gjennomføring av teori og praksis, spesielt med fokus på hvordan den praktiske undervisningen/ veiledningen skal gjennomføres.
 3. Tilgang til kursportal i Simplero opprettes for kursleder(e), og kobling til kursmateriell sendes på e-post.
 4. Påmelding og betaling gjennomføres fortrinnsvis gjennom lokallaget. Lokallaget bestemmer selv prisen på kurset, basert på egne kostnader og ev. behov for inntjening. Tilgang til kursportal i Simplero, samt boken «BIRØKT- en praktisk grunnbok» koster kr. 800,- pr. deltaker. Faktura sendes lokallaget.
 5. Etter at påmelding er gjennomført sendes liste over deltakere til post@norbi.no, helst i et regneark med to kolonner for hhv. navn og epost. Deretter sender sekretariatet ut e-post med tilgang til kursportal i Simplero til den enkelte deltaker. Det anbefales at kursansvarlig har en dialog med sekretariatet for å sikre at alle får tilsendt kursmateriell i tide.
 6. Bruk gjerne dette regnearket
 7. Planlegg med god tid fra påmeldingen stenger til kurset starter, så sekretariatet rekker å pakke kursmateriellet, og posten rekker å levere. Bestillinger må være registrert minst 10 dager før kursstart.
 8. Kurset gjennomføres iht. studieplanen. Teorileksjonene er tilgjengelig for deltakerne kontinuerlig, og disse kan sees så ofte man ønsker.
 9. Tidsplan for gjennomføring av praksis er nødvendigvis styrt av hvordan sesongen forløper, og bør være fleksibel for å møte ev. utfordringer.
 10. Etterarbeid/ evaluering etter behov.