Påmelding til årsmøtet i Norges Birøkterlag lørdag 21. mars

Nå er påmeldingen til årsmøtet i Norges Birøkterlag åpnet. Årsmøtet holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen den 21. mars fra kl. 10 til ca. kl.16. Frist for påmelding er 1. mars.

Nytt av året er at vi benytter deltager.no til påmelding, og du må betale når du melder deg på her. Husk at påmeldingen er bindende, og du må avbestille innen 3. mars dersom du ikke kan møte. Vi samarbeider om arrangementet med Honningcentralen som holder sitt årsmøte fredag 20. mars på samme hotell. Du kan søke opp nærmere opplysninger om årsmøtene på www.deltager.no, skriv inn Honningcentralen i søkefeltet.

Fredag 20. mars kl. 17-18.30 vil det være felles fagforedrag. Henning Sørum, professor fra NMBU vil snakke om voks og Tora Fougner-Økland fra ByBi, vil snakke om honningbier og ville pollinatorer.

Tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB

Norges Birøkterlag er veldig glade for denne tildelingen på 1 850 000 kroner! Noe av pengene skal brukes til å utvikle våre kurs og vårt opplæringsmateriell.

Det er et stort behov for å oppdatere og modernisere vårt kurstilbud og opplæringsmateriell. Strukturen på dagens kurstilbud vil gjennomgås, nye presentasjoner, kurshefter og annet informasjonsmateriell skal utvikles. Opplæringen av birøkterne er det Norges Birøkterlag gjennom sine lokal- eller fylkeslag som står for, og det er viktig med gode kursholdere. Et fokusområde vil derfor være å utvikle og holde kurslederkurs.

Gjennom dette prosjektet har Norges Birøkterlag inngått en avtale med Økologisk Norge om prosjektet «Dyrk framtida- flere skolehager i Norge». Prosjektet skal etablere 10 skolehager i Viken og Oslo. Norges Birøkterlag vil lage et undervisningsopplegg for skolebarna og det vil settes ut bisamfunn i skolehagene.

Norges Birøkterlag har også vært i dialog med Nabolagshager, som er en viktig aktør når det gjelder arbeid med unge med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. Nabolagshager stiller hagen på Grønland i Oslo inkludert 4 bisamfunn til disposisjon for prosjektet, og vi vil lage et opplegg for å lære ungdommene her om bier og birøkt.

Les mer om sparebankstiftelsen: http://www.sparebankstiftelsen.no

Datoer for sertifiseringsforedrag

Det gjennomføres mange kompetansekurs om bier (sertifiseringskurs) rundt omkring i hele landet i vinter. Nedenfor er en oversikt over fastsatte datoer for sertifiseringsforedragene fra februar og utover.

Kompetansekurs om bier arrangeres i lokallagene med en felles samling på fylkesnivå hvor en representant fra Norges Birøkterlag holder et foredrag på 3 timer. De birøkterne som har tatt kurset tidligere og som skal resertifisere seg, kan gjøre dette ved bare å ta eksamen på nytt. Norges Birøkterlag vil imidlertid anbefale deltakelse på det obligatoriske fagforedraget for å få en oppfriskning av kunnskap og en orientering om evt. ny fagkunnskap og krav. Her er datoene for sertifiseringsforedrag:

Dato                    Fylke

3. februar            Møre og Romsdal

8. februar            Trøndelag

11. februar           Buskerud

13. februar           Oslo, Akershus og Rogaland

29. februar           Hordaland

4. mars                Telemark

10. mars              Hedmark og Oppland

26. mars              Østfold

22. april               Aust-Agder

23. april               Vest-Agder

10. juni                Nordland (Fauske)

11. juni                 Nordland (Mosjøen)

For nærmere informasjon og påmelding til foredrag, ta kontakt med ditt lokal-/fylkeslag.

Ønsker du å bli medlem i Norges Birøkterlag?

Nå fungerer vårt nye medlemssystem og vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Gjennom medlemskap i Norges Birøkterlag får du:

  • Medlemsbladet Birøkteren 10 ganger pr. år. Bladet inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens operasjoner i bigården og har annonseplass.
  • Mulighet for å delta på møter i lokal- og fylkeslaget
  • Mulighet til å delta på kurs og motta veiledning og opplæring.
  • Informasjon om aktuelle varroabekjempelsesmetoder og annet sykdomshindrende arbeid.
  • Mulighet til å delta på fagmøter med ulike temaer omkring birøkt.
  • Bidra til at Norges Birøkterlag kan tale birøktens sak.
  • Bistand i juridiske spørsmål.
  • m.m

Ønsker du å bli medlem, klikk her.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

Mandag 13. januar hadde generalsekretær Camilla Larsen, seniorrådgiver Dagrun Rommen og leder i Nei til EU Kathrine Kleveland, møte med statssekretær Widar Skogan, fagdirektør Stein Ivar Ormsettrø og seniorrådgiver Kjersti Nilen Barkbu hos Mat – og Landbruksdepartementet. Målet med møtet var å høre hvordan regjeringen jobber med EU sin nye dyrehelselov, som skal implementeres i Norge i 2021. Den tillater vandringsbirøkt over landegrenser. Vi diskuterte hvordan vi best mulig kan ivareta norske interesser og trygge våre norske honningbier, når loven innføres i Norge.

Vi må sikre norske honningbiers helse, og de gode ordningene som er opprettet i Norge, som gir trygg produksjon for norske birøktere. Vi fikk full forståelse for våre standpunkt og tydelig aksept for at dette er en viktig sak som de tar på største alvor. Vi takker Mat- og Landbruksdepartementet for stort engasjement, at de hadde god faglig kunnskap i saken, og for det arbeidet de har lagt ned for å kjempe for våre interesser.

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser. Her må Norge beholde vårt strenge regelverk, var budskapet da Norges Birøkterlag og Nei til EU fikk møte med statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og Matdepartementet 13. januar.

Norges Birøkterlag, ved generalsekretær Camilla Larsen og seniorrådgiver Dagrun Rommen, la frem argumenter for at norske myndigheter må beholde nasjonalt regelverk.
– Hadde vi ikke vært med i EØS-avtalen, kunne vi beholdt vårt gode norske regelverk, sa Kathrine Kleveland.

EUs nye dyrehelselovforordning, AHL, vil omfatte alle dyr, inkludert bier. Formålet er å forebygge og bekjempe dyresykdommer. AHL har som mål å styrke det forebyggende arbeidet, ved å redusere antall sykdomsutbrudd.

Norske honningbier er blant verdens friskeste. Vi bruker ingen medisiner, verken antibiotika eller andre produkter. Åpen yngelråte er i dag ikke listeført i EU, og det vil paradoksalt nok ikke bli stilt noen helsekrav for denne sykdommen ved vandring over grensen!

Norge harper i dag bekjempet utbrudd av denne sykdommen gjennom et aktivt program. Det er brukt over 40 millioner fra staten, og antatt tilsvarende kostnad fra næringen.

Camilla Larsen sa at det var en bekymring i birøkternæringen at birøktere fra EU ville ta med syke bier til Norge for å ta del i norske ordninger for sanering og erstatning. Dette merket de ansatte seg i LMD.

Norge har kort og intensiv honningsesong på grunn av klimaet vårt. Dvs. vi er i en særlig sårbar situasjon dersom vi får reduksjon i yngelproduksjon og tap av bifolk.

Det har også en etisk side i forhold til å bringe inn sykdommer til norske husdyr som kan gi betydelig dødelighet og traumer for gårdbruker, presiserte Camilla Larsen.

Stadig flere er opptatt av insektenes betydning, og vi har opplevd enorm respons når vi har frontet denne saken, sa leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, og minnet om at de hadde utfordret statsråd Bollestad om saken på Dagsrevyen.

Møtet med statssekretær Widar Skogan, seniorrådgiver Kjersti Nilsen Barkbu og fagdirektør Stein Ivar Ormsettrø, viste at det var et felles mål å bevare norske biers gode helse. Forhandlinger pågår fram til EUs dyrehelselov skal starte å virke i alle EØS-land april 2021.

Norske honningbier tar sin del av den viktige pollineringen – i tillegg lager de noe av verdens beste honning, som lynghonning.

Nå handler det om hvor langt Norge gjennom forhandlinger kan komme for å trygge norske honningbiers helse via tilpasningstekster, eller om Norges tilknytning til EØS-avtalen hindrer oss i å trygge norske honningbiers helse og produksjon av verdens reneste og beste honning.

Pengestøtte fra Sigmund Espeland AS

I dag 16. desember var det stor feiring hos Norges Birøkterlag. Vi fikk overrekt en sjekk på kr. 150.000,- fra Sigmund Espeland AS.

Selskapet er en av Norges største produsenter og grossister innen gull-og sølvvare produksjon. For hvert biesmykke de selger, går kr. 50,- til Norges Birøkterlag. Salgssjef Vibeke Stensby van der Laak og markedssjef Unni Skogly overrakte sjekken til oss.

Norges Birøkterlag er svært takknemlig for gaven! En stor takk til Sigmund Espeland AS, for at de deler av overskuddet sitt til vår organisasjon! Vi vil også si tusen takk til alle som kjøper de flotte biesmykkene. Pengestøtten gir oss mulighet for å jobbe med formidling, og til å støtte prosjektarbeid som vi ellers ikke ville hatt mulighet for å bidra inn i.

Våren 2019 mottok vi kr. 100.000,-. Disse blir nå på ulikt vis prioritert inn i arbeid for å fremme den brune bien.

Vandringsbirøkt over landegrenser

Som generalsekretær, veterinær og birøkter er jeg sterkt bekymret for hvordan EU sin fremtidige nye dyrehelselov, hvor det tillates vandringsbirøkt over landegrensene, vil innvirke på norsk birøkt. Vi er særlig opptatt av det sykdomsforebyggende arbeidet som er nedlagt over langt tid, for å sikre en sunn bihelse i norske bifolk/kuber.

Norges Birøkterlag er redd for fremtidig norsk bihelse, dersom vandringsbirøkt tillates inn i Norge ved nytt regelverk. Kravene som stilles i den nye loven vil øke risikoen betydelig for å dra inn bisykdommer. Sekretariatet i Norbi jobber derfor aktivt med innspill til våre politikere, Mattilsynet, Bondelaget, Småbrukarlaget, Veterinærforeningen, media og andre interesseorganisasjoner. I forslaget til ny dyrehelselov i EU, slik den er skissert per i dag, gis det rom for vandringsbirøkt inn i Norge.

Norges Birøkterlag og vår seniorrådgiver Bjørn Dahle har arbeidet med de sykdommene som vi mener er mest relevante, og sett på hvordan de registreres og bekjempes i EU og i Norge. Norge har per i dag en markant strengere bekjempelse. God helsetilstand for våre bifolk har vært prioritert og sikret gjennom godt samarbeid mellom Mattilsynet, økonomiske støtteordninger fra staten, samt tid og innsats fra norske birøktere.

Per i dag er det ikke mulig å ta inn brukt kubemateriell, hvilket gjør vandring med bifolk praktisk talt umulig i henhold til nasjonalt lovverk. Et viktig spørsmål derfor hvilken stilling det norske regelverket har, i forhold til det internasjonale regelverket.

Loven er ikke besluttet, og her trenger vi alles engasjement og stemme for å få politikerne til å ta vår side i saken.

-Camilla Larsen

Verifiserte skader i dine bifolk?

Apimondia et internasjonal forbund for ulike Birøkterlag og -foreninger i verden. De er mest kjent som arrangør for Apimondia kongressene, som holdes annen hvert år i ulike deler av verden. https://www.apimondia.com/en/

Apimondia har også egne «working groups» som innenfor viktige områder arbeider for å bedre birøkten ved hjelp av forskning, utvikling og kunnskapsdeling. Nå ønsker de tilbakemelding fra norske birøktere som har verifiserte plantevernskader i sine bifolk, eller skade fra veterinære produkter.

Om du har verifiserte skader i dine bifolk, er vi takknemlig for om du følger lenken under og svarer på spørsmålene.

APIMONDIA Working Group ‘Adverse Effects of Agrochemicals and Bee medicines on bees’

THE WORLDWIDE REGISTRY OF HONEY BEE TOXICITY EVENTS

https://docs.google.com/forms/d/1rg-24GTQuKeh9Z93iIkTgdxGcbWUlehuTWkBDCF47aQ/viewform?c=0&w=1

Hello and welcome to this survey.

This is a very simple questionnaire in order to record any toxicity events by plant protection or veterinary medicinal products observed in your colonies. Honeybee colonies around the world are facing perturbing damages by a number of parameters and among them toxicants as plant protection or veterinary medicinal products, as well as their possible synergy.In order to grasp a global dimension of the frequency of the toxicity events occurring and the possible drivers, we would like to ask you to participate to this survey.

The survey is anonymous and it is an initiative of the APIMONDIA Working Group ‘Adverse Effects of Agrochemicals and Bee medicines on bees’. It is not designed to draw statistical conclusions, rather to register the events. Its aim is not to replace any detailed initiative taken by other organisations or countries. Finally, the results of the survey will not be used for personal or institutional benefits. However, they will be used through APIMONDIA Federation as a proof of honey bee toxicity in the world in order to draw the attention of Public Authorities to the issue ‘Health and survival of bees’.

When we will get a significant amount of data we will upload the results in www.apimondia.com for your information.

Please upload the link of the survey on your website and inform your colleagues about this.

In advance, thank you for your inputs and collaboration.

On behalf of APIMONDIA Working Group n°9 ‘Adverse Effects of Agrochemicals and Bee medicines on bees’

Dr. Fani Hatjina

Director of Institute of Animal Science
Hellenic Agriculture Org. «DEMETER»
63 200 Nea Moudania – Greece

Har du 5,1-voks på lager fra 2019? Ta en test nå.

Produsenten av den byggevoksen som flere birøktere klager på, ber birøkterne foreta en test når lynghonningen er høstet, men før innvintringen. Det har vært et vanskelig biologisk år for birøktere som bruker byggevoks med blanding av australsk og norsk voks og 5,1-preg på cellene. Biene bygger så stygt at tavlene må smeltes om, og flere birøktere sliter med å kunne innvintre på lyse tavler som biene skulle ha bygd ferdige på årets sommertrekk.

Gjør en test nå som dronene er fjernet fa bifolkene, men hvor dronningen fortsatt legger noen egg, sier produsenten på telefon til journalist i Birøkteren.

Sett inn to eller tre av de mye omtalte byggevoksplatene i yngelrommet etter at du har høstet lynghonningen. Altså ikke de stygt utbygde, men de byggevoksplatene du eventuelt har igjen på lageret ditt. Hvis du fôrer litt forsiktig, så ser du hvordan de bygger ut disse tavlene, sier produsenten. Han har selv gjort dette og sier at biene nå bygde helt fint.

Prøv på noen bifolk, for det hadde vært spennende å se om dette går bra, oppfordrer han.

Han ber oss forklare at hvis du skal trappe ned cellestørrelsen i yngelrommet for å nærme oss det han kaller «biologisk normal populasjonsdynamikk», med andre ord nærmere det som er mer naturlig for bier som får bygge fritt uten ferdigpregede byggevoksplater, må de ha tilgang til større cellestørrelse der de skal lagre honning (i skattekassene).

I fribygg i naturen yngler biene i mindre celler og lagrer honning i større celler.